Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
153
Připojení a přenos
Odeslání fotografií e-mailem
Připojte se k síti a odesílejte fotografie uložené ve fotoaparátu 
prostřednictvím e-mailu.
Připojení k síti WLAN
Naučíte se postup připojení přes přístupový bod (AP), je-li v dosahu síť 
WLAN. Můžete také konfigurovat síťová nastavení.
V režimu Přehrávání klepněte na 
.
• 
Fotoaparát automaticky vyhledá dostupná zařízení přístupových 
bodů.
• 
Pokud se zobrazí vyskakovací zpráva o shromažďování dat, přečtěte 
si ji a potvrďte ji.
Vyberte přístupový bod.
Samsung1
Samsung2
Samsung3
Samsung4
Menu
Nastavení připojení Wi-Fi
Obnovit
Zpět
• 
Vyberte možnost Obnovit, abyste obnovili seznam přístupových 
bodů, ke kterým se lze připojit.
• 
Výběrem možnosti Přidat bezdrátovou síť přidáte ručně 
přístupový bod. Když přidáte přístupový bod ručně, musí být název 
přístupového bodu v angličtině.
Ikona
Popis
Jednorázový přístupový bod
Zabezpečený přístupový bod
Přístupový bod WPS
Úroveň signálu
Stisknutím tlačítka [F] nebo klepnutím na položku 
 
otevřete možnosti nastavení sítě.
• 
Pokud vyberete zabezpečený přístupový bod, zobrazí se 
vyskakovací okno. Zadáním vyžadovaného hesla se připojte k síti 
WLAN. Více informací o vkládání textu naleznete v části „Zadávání 
textu“
. (str. 156)
• 
Pokud vyberete nezabezpečený přístupový bod, fotoaparát se 
připojí k síti WLAN.
• 
Pokud vyberete profil WPS podporovaný přístupovým bodem, 
vyberte možnost 
 
ĺ
 Připojení pomocí kódu PIN funkce WPS a 
pak zadejte kód PIN do zařízení přístupového bodu. Je také možné 
se připojit k WPS profilu podporujícímu přístupový bod výběrem 
možnosti 
 
ĺ
 Připojení pomocí tlačítka WPS na fotoaparátu a 
poté výběrem tlačítka WPS na zařízení přístupového bodu.