Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
178
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Uživatelská nastavení
Automatický autoportrét
Nastavte automatický přechod do režimu autoportrét při překlopení 
displeje směrem nahoru. V režimu autoportrétu se automaticky aktivují 
možnosti samospouště (2 sekundy), rozpoznávání tváře a funkce krásná 
tvář.
Kontrolka AF
Zapnutím kontrolky AF bude fotoaparát na tmavých místech snáze 
automaticky ostřit. Funkce automatické pracuje při špatném osvětlení 
mnohem přesněji při použití kontrolky AF. Kontrolka AF vysílá světlo v 
nepravidelných svislých vzorech.
Nastavení rychlosti tlačítka objektivu
Nastaví rychlost transfokátoru pro tlačítka objektivu Power Zoom na 
vysokou, střední nebo nízkou hodnotu. Při vysoké rychlosti vydává 
transfokátor větší hluk, který může být slyšitelný na videozáznamech. Tato 
funkce je dostupná pouze po připojení objektivu Power Zoom.
Ovládání dotykem
Nastavení umožňující ovládání dotykem v režimu snímání.
* Výchozí
Možnost
Popis
Vypnout
Deaktivuje ovládání dotykem v režimu Snímání. (Ovládání 
dotykem můžete použít v ostatních situacích.)
Zapnuto*
Aktivuje ovládání dotykem v režimu Snímání.