Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
182
Nabídka nastavení fotoaparátu > 
Nastavení
* Výchozí
Položka
Popis
Výstup HDMI
Po připojení fotoaparátu k televizoru s podporou HDMI 
kabelem HDMI můžete měnit rozlišení obrazu.
• 
NTSCAutomatický*, 1920 X 1080p1280 X 720p,  
720 X 480p720 X 576p (aktivuje se, pouze pokud je 
zvolena možnost PAL)
Název 
snímku
Volba způsobu vytváření názvů souborů.
• 
Standard*: SAM_XXXX.JPG (sRGB)/ 
_SAMXXXX.JPG (Adobe RGB)
• 
Datum:
 
-
Soubory sRGB - MMDDXXXX.JPG. Například snímek 
pořízený 1. ledna bude mít název 0101XXXX.jpg.
 
-
Soubory Adobe RGB – _MDDXXXX.JPG pro měsíce od 
ledna po září. Pro měsíce od října do prosince bude číslo 
měsíce nahrazeno písmeny A (říjen), B (listopad) a C 
(prosinec). 
Například snímek pořízený 3. února bude mít název 
_203XXXX.jpg. Snímek pořízený 5. října bude mít název 
_A05XXXX.jpg.
* Výchozí
Položka
Popis
Číslo 
souboru
Nastavení způsobu číslování souborů a složek.
• 
Resetovat: Po použití funkce resetovat začínají čísla 
souborů od 0001.
• 
Série*: Číslo nového souboru je vytvořeno v posloupnosti 
předchozích čísel bez ohledu na to, zda byla vložena 
nová nebo formátována paměťová karta nebo smazány 
všechny snímky.
• 
Název první složky je 100PHOTO. Pokud jste volili 
barevný prostor sRGB a Standardní pojmenování 
souborů, název prvního souboru je SAM_0001.
• 
Čísla souborů rostou po 1 od SAM_0001 do SAM_9999.
• 
Čísla složek rostou po 1 od 100PHOTO do 999PHOTO.
• 
Maximální počet souborů ve složce je 9 999.
• 
Názvy souborů jsou přiřazovány podle specifikací DCF 
(Design rule for Camera File system).
• 
Pokud název souboru změníte (např. v počítači), 
fotoaparát nebude schopen takový soubor přehrát.
Typ složky
Volba typu složky.
• 
Standard*: XXXPHOTO
• 
Datum: XXX_MMDD