Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
207
Příloha > 
Dříve, než se obrátíte na servis
Situace
Navržené řešení
Na připojeném 
externím zařízení 
se nezobrazuje 
obrazovka přehrávání.
• 
Ujistěte se, že je k externímu monitoru řádně 
připojen kabel HDMI.
• 
Ujistěte se, že byla paměťová karta správně 
nahrána.
Počítač nerozpoznal 
fotoaparát.
• 
Ujistěte se, že je kabel USB připojen správně.
• 
Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý.
• 
Ujistěte se, že používáte podporovaný operační 
systém.
Počítač odpojil 
fotoaparát při přenosu 
souborů.
Přenos byl přerušen statickou elektřinou. Odpojte 
kabel USB a znovu jej připojte.
Program i-Launcher 
nefunguje správně.
• 
Ukončete program i-Launcher a spusťte ho 
znovu.
• 
V závislosti na technických údajích počítače 
a prostředí se nemusí program spustit 
automaticky. Na počítači se systémem Windows 
v takovém případě klikněte na položku Start 
ĺ
 Všechny programy 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 
i-Launcher 
ĺ
 Samsung i-Launcher.  
(V systému Windows 8 otevřete obrazovku 
Start, potom vyberte Všechny aplikace 
ĺ
 Samsung i-Launcher) Nebo v počítači 
se systémem Mac OS klikněte na položku 
Aplikace 
ĺ
 Samsung 
ĺ
 i-Launcher nebo 
i-Launcher Assistant.
Situace
Navržené řešení
Automatické ostření 
nefunguje.
• 
Objekt je neostrý. Pokud je objekt mimo oblast 
AF, zaostřete na objekt jeho přesunutím do 
oblasti AF a namáčkněte [Spoušť ].
• 
Je objekt příliš blízko. Odstupte od objektu.
• 
Režim ostření je přepnut na MF. Přepněte režim 
na AF.
Funkce AEL nefunguje.
Funkce AEL nefunguje v režimech t, M a 
s
. Abyste mohli tuto funkci používat, zvolte jiný 
režim.
Objektiv nepracuje.
• 
Ujistěte se, že je objektiv správně nasazen.
• 
Odpojte objektiv od fotoaparátu a znovu jej 
nasaďte.
Externí blesk 
nefunguje.
Ujistěte se, že je externí zařízení správně 
připojené a zapnuté.
Při zapnutí 
fotoaparátu se objeví 
obrazovka nastavení 
data a času.
• 
Nastavte znovu datum a čas.
• 
Tato obrazovka se zobrazí, pokud se interní 
zdroj napájení zcela vybije. Vložte do 
fotoaparátu plně nabitou baterii, vypněte 
fotoaparát a počkejte alespoň 72 hodin, než se 
interní zdroj napájení znovu nabije.