Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
2
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Chraňte zrak fotografovaného objektu.
Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m) lidí či zvířat. Pokud 
používáte blesk příliš blízko očí, může dojít k dočasnému nebo trvalému 
poškození zraku.
Fotoaparát udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.
Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a 
zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a 
příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.
Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým 
teplotám po delší dobu.
Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám 
vede k poškození vnitřních součástí fotoaparátu.
Fotoaparát nebo nabíječku nepřikrývejte dekami nebo 
oblečením.
Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést k jeho deformaci nebo 
způsobit požár.
Během bouřek nemanipulujte s napájecím kabelem ani s 
nabíječkou.
Hrozí úraz elektrickým proudem.
Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje, 
zabráníte vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.
     Varování—situace, kdy může dojít ke zranění Vás či 
dalších osob
Fotoaparát nerozebírejte ani se jej nepokoušejte opravit.
Mohli byste fotoaparát poškodit a vystavit se nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.
Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných 
plynů či kapalin.
Hrozí požár nebo exploze.
Nevkládejte hořlavé materiály do fotoaparátu ani neskladujte 
hořlavé materiály v blízkosti fotoaparátu.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nesahejte na fotoaparát mokrýma rukama.
Hrozí úraz elektrickým proudem.