Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Uspořádání fotoaparátu
33
Používání displeje
Pokud se vidíte na displeji, můžete autoportrét pořídit překlopením 
displeje směrem nahoru.
Používání režimu Autoportrét
Když povolíte možnost Automatický autoportrét (str. 178), aktivuje se 
překlopením displeje směrem nahoru režim Automatický autoportrét.
V režimu Autoportrét se automaticky aktivují funkce samospouště  
(2 sekundy), snímání jedním dotykem, rozpoznávání tváře a funkce krásná 
tvář.
V režimu Snímání stiskněte tlačítko [m] 
ĺ
 d 
ĺ
 
Automatický autoportrét 
ĺ
 Zapnout.
Překlopte displej směrem nahoru.
Klepněte na možnost  .
Možnost Retuš tváře upravte přetažením posuvníku nebo 
klepnutím na ikony +/-.
Stiskněte tlačítko [o] nebo klepněte na možnost Nastav.
Klepněte do oblasti rámečku na displeji nebo stiskněte tlačítko 
[Spoušť ].
• 
Po 2 sekundách fotoaparát automaticky uvolní závěrku.
• 
Pokud otočíte displej a zachytíte autoportrét, dojde k otočení snímku ve 
vodorovné ose. Funkci aktivujete nebo deaktivujete stisknutím možnosti 
[m] 
ĺ
 b 
ĺ
 Uložit jako převrácený 
ĺ
 Zapnout.
• 
Chcete-li deaktivovat režim Autoportrét, dotkněte se možnosti 
. Fotoaparát 
může přepnout režim Autoportrét na předchozí režim (sklopení).
• 
Fotoaparát automaticky nastaví citlivost ISO.
• 
Požadovanou rychlost závěrky a hodnotu clony upravit nemůžete.
• 
Pokud fotoaparát nepoužíváte, nechte displej zavřený.
• 
Displej naklánějte pouze v povoleném rozsahu. V opačném případě by mohlo 
dojít k poškození fotoaparátu.
• 
Dávejte pozor, abyste displej při naklánění nepoškodili.
• 
Pokud fotoaparát nedržíte a displej je překlopený směrem nahoru, použijte 
stativ. V opačném případě může dojít k poškození fotoaparátu.
• 
Nepřeklápějte displej nahoru, pokud je na fotoaparátu nasazen externí blesk. V 
opačném případě může dojít k poškození fotoaparátu.