Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát
36
Nabíjení baterie a vypínání fotoaparátu
Nabití baterie
Před prvním použitím fotoaparátu je nutné nabít baterii. Zapojte malý 
konec kabelu USB do fotoaparátu a pak zapojte druhý konec kabelu USB 
do síťového zdroje.
Stavová kontrolka
• 
Svítí červená kontrolka: Nabíjení
• 
Svítí zelená kontrolka: Plně nabito
• 
Bliká červená kontrolka: Chyba nabíjení
• 
Baterii nabíjejte, když je fotoaparát vypnutý.
• 
Používejte pouze síťový zdroj a kabel USB dodaný s vaším fotoaparátem. 
Pokud použijete jiný síťový zdroj, nemusí se baterie fotoaparátu nabíjet nebo 
nemusí správně fungovat.
Zapnutí fotoaparátu
Nastavte Vypínač do polohy ON.
• 
Chcete-li vypnout fotoaparát, nastavte Vypínač do polohy OFF.
• 
Obrazovka počátečního nastavení se zobrazí při prvním zapnutí 
fotoaparátu. (str. 37)