Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
3
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Pokud se do fotoaparátu dostane tekutina nebo cizí předměty, 
neprodleně odpojte všechny zdroje napájení, např. baterii 
nebo nabíječku, a obraťte se na servisní středisko společnosti 
Samsung.
Dodržujte všechna nařízení, která omezují používání 
fotoaparátu v určitých oblastech.
• 
Snažte se zabránit rušení s jinými elektronickými zařízeními.
• 
Fotoaparát vypínejte na palubě letadla. Fotoaparát může způsobovat 
rušení s leteckými přístroji. Dodržujte všechna nařízení aerolinek a 
fotoaparát vypněte, pokud vás k tomu letecký personál vyzve.
• 
Fotoaparát vypínejte v blízkosti lékařských přístrojů. Fotoaparát 
může způsobovat rušení s lékařskými přístroji v nemocnicích nebo 
zdravotnických zařízeních. Dodržujte všechna nařízení, varování a 
pokyny lékařského personálu.
Dbejte na to, aby nedošlo k rušení zařízení s kardiostimulátory.
Tento fotoaparát udržujte v bezpečné vzdálenosti od všech 
kardiostimulátorů, aby nedocházelo k jejich rušení, dle doporučení 
výrobce i výzkumných skupin. Pokud máte jakýkoli důvod domnívat 
se, že fotoaparát způsobuje rušení kardiostimulátoru nebo jiného 
lékařského přístroje, okamžitě fotoaparát vypněte a obraťte se na výrobce 
kardiostimulátoru nebo lékařského přístroje.
     Pozor – situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu 
či dalších zařízení
Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.
Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a 
poškodit fotoaparát.
Používejte pouze originální výrobcem doporučené lithium-
iontové vyměnitelné baterie. Baterie nepoškozujte ani 
nezahřívejte.
Neoriginální, poškozené nebo přehřáté baterie mohou zapříčinit oheň 
nebo způsobit zranění.
Používejte pouze baterie, nabíječky, kabely a příslušenství 
schválené společností Samsung.
• 
Nekompatibilní baterie, nabíječky, kabely nebo příslušenství mohou 
vést k výbuchu baterií, poškození fotoaparátu nebo k úrazu elektrickým 
proudem.
• 
Společnost Samsung neodpovídá za škody nebo zranění vzniklá 
nekompatibilními bateriemi, nabíječkami, kabely nebo příslušenstvím.
Baterie používejte pouze k jejich určenému použití.
Nesprávné používání baterií může zapříčinit oheň nebo způsobit úraz 
elektrickým proudem.