Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
4
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
V průběhu činnosti blesku se jej nedotýkejte.
Blesk je při činnosti velmi horký a mohl by popálit kůži.
Pokud používáte nabíječ akumulátorů, fotoaparát před 
odpojením napájení do nabíječe odpojte.
Nedodržení tohoto postupu může způsobit požár nebo zásah elektrickým 
proudem.
Pokud ho nepoužíváte, odpojte nabíječ akumulátorů ze 
zásuvky.
Nedodržení tohoto postupu může způsobit požár nebo zásah elektrickým 
proudem.
Při nabíjení baterie nepoužívejte poškozený síťový přívod, 
zástrčku ani síťovou zásuvku.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
Nedovolte kontakt nabíječe akumulátorů s kontakty +/- 
na baterii.
Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
S fotoaparátem neházejte ani ho nevystavujte silným nárazům.
Mohlo by dojít k poškození obrazovky nebo externích či interních 
komponent.
Při připojování kabelů či vkládání baterií a paměťových karet 
jednejte opatrně.
Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná 
instalace baterie či paměťových karet vede k poškození portů, vedení a 
příslušenství.
Karty s magnetickými páskami udržujte ve vzdálenosti od 
obalu fotoaparátu.
Informace uložené na kartě se mohou poškodit či smazat.
Nepoužívejte poškozené baterie ani paměťové karty.
Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození fotoaparátu či vznik 
požáru.
Nepokládejte fotoaparát na nebo do blízkosti magnetických 
polí.
Mohlo by to zapříčinit selhání fotoaparátu.
Nepoužívejte fotoaparát, pokud je obrazovka poškozená.
Pokud jsou sklo nebo akrylové části poškozené, navštivte servisní centrum 
Samsung a nechte fotoaparát opravit.
Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje správně.
Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani škody, 
způsobené nefunkčností fotoaparátu nebo jeho nesprávným použitím.