Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
5
Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví
Menší konektor kabelu USB slouží pro připojení k fotoaparátu.
Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá 
za žádné škody spojené se ztrátou dat.
Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
Mohlo by dojít k odbarvení snímače obrazu nebo jeho selhání.
Při přehřátí fotoaparátu vyjměte baterii a nechte jej ochladit.
• 
Dlouhotrvajícím použitím fotoaparátu může dojít k přehřátí baterie a 
zvýšení vnitřní teploty fotoaparátu. Pokud fotoaparát přestane fungovat, 
vyjměte baterii a nechte ji vychladnout.
• 
Vysoké vnitřní teploty mohou způsobit výskyt šumu na fotografiích. 
Tento jev je normální a nemá vliv na funkci fotoaparátu.
Snažte se zabránit rušení s jinými elektronickými zařízeními.
Fotoaparát vysílá radiofrekvenční (RF) signály, které mohou způsobit 
rušení s nechráněnými nebo nesprávně chráněnými elektronickými 
zařízeními, mezi které patří kardiostimulátory, naslouchátka, lékařské 
přístroje a jiná elektronická zařízení v domácnostech nebo vozidlech. 
Pokud dojde k jakýmkoli problémům s rušením, požádejte o pomoc při 
jejich řešení výrobce daného elektronického zařízení. Aby nedocházelo 
k nežádoucímu rušení, používejte pouze zařízení a příslušenství schválená 
společností Samsung.
Používejte fotoaparát v běžné poloze.
Vyhýbejte se kontaktu s vnitřní anténou fotoaparátu.
Přenos dat a vaše odpovědnost
• 
Data přenášená prostřednictvím sítě WLAN mohou být ukradena, proto 
nepřenášejte důvěrná data na veřejných místech ani v otevřených sítích.
• 
Výrobce fotoaparátu nenese odpovědnost za přenos žádných dat, 
která porušují autorská práva, ochranné známky, zákony o duševním 
vlastnictví nebo pravidla slušného chování na veřejnosti.
Opatření týkající se funkce Bluetooth
• 
Výrobce nenese zodpovědnost za ztrátu, zachycení ani zneužití dat 
odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
• 
Vždy dbejte na to, abyste data sdíleli a přijímali od takových zařízení, 
kterým důvěřujete a která jsou náležitě zabezpečená. Pokud se 
mezi zařízeními nacházejí překážky, může dojít ke zkrácení provozní 
vzdálenosti.
• 
Některá zařízení, zejména pak taková, která nebyla testována ani 
schválena společností Bluetooth SIG, mohou být s vaším zařízením 
nekompatibilní.
• 
Nepoužívejte funkci Bluetooth k nelegálním účelům (například k 
vytváření či přenosu pirátských kopií souborů nebo k nelegálnímu 
odposlouchávání komunikace pro komerční účely). Výrobce nenese 
zodpovědnost za následky nelegálního používání funkce Bluetooth.
• 
Nepřipojujte se k reproduktoru, sluchátkům ani k dalšímu příslušenství s 
funkcí Bluetooth.