Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
65
S
 Režim Priority závěrky
V režimu priority závěrky fotoaparát automaticky počítá hodnotu clony 
podle nastavené rychlosti závěrky. Režim je užitečný pro pořizování 
snímků rychle se pohybujících objektů nebo sledování objektu v pohybu.
Např. nastavením rychlosti závěrky přes 1/500 s zmrazíte pohyb objektu. 
Pro rozmazání objektu v pohybu nastavte rychlost závěrky pod 1/30 s.
Dlouhá rychlost závěrky
Krátká rychlost závěrky
Otočte volič režimů na možnost S.
Otočením ovládacího voliče 1 nebo ovládacího voliče 2 
nastavte rychlost závěrky.
• 
Pro ovládací voliče 1 a 2 můžete také nastavit jiné funkce. (str. 177)
• 
Rychlost závěrky můžete také nastavit stisknutím tlačítka [f], 
zvolením rychlosti závěrky a následným otočením ovládacího voliče 1 
nebo přetažením prstu po obrazovce.
Nastavte požadované možnosti.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť ] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť ] pořiďte fotografii.
Aby fotoaparát kompenzoval malé množství světla procházející objektivem u 
kratších rychlostí závěrky, snížení hodnotu clony, aby do fotoaparátu proniklo 
více světla. Pokud jsou snímky stále tmavé, zvyšte hodnotu ISO.