Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
66
M
 Ruční režim
Ruční režim umožňuje ruční volbu hodnoty clony i rychlosti závěrky. V 
tomto režimu plně ovládáte expozici snímku.
Režim se hodí pro snímání v kontrolovaných podmínkách, např. ve studiu 
nebo při nutnosti jemného doladění nastavení fotoaparátu. Režim Ručně 
se rovněž doporučuje pro snímání nočních scén a ohňostrojů.
Otočte volič režimů na možnost M.
Otočením ovládacích voličů 1 a 2 nastavíte rychlost závěrky a 
hodnotu clony v tomto pořadí.
• 
Pro ovládací voliče 1 a 2 můžete také nastavit jiné funkce. (str. 177)
• 
Stisknutím tlačítka [f], volbou možnosti rychlosti závěrky nebo 
hodnoty clony a následným otáčením ovládacího voliče 1 nebo 
přetažením prstu po obrazovce můžete také nastavit rychlosti 
závěrky nebo hodnotu clony.
Nastavte požadované možnosti.
Namáčknutím tlačítka [Spoušť ] zaostřete a pak stisknutím 
tlačítka [Spoušť ] pořiďte fotografii.
Používání funkce Bulb
Funkci Bulb použijte ke snímání nočních scén nebo noční oblohy. Když 
stisknete a přidržíte tlačítko [Spoušť ], zůstane závěrka otevřena, takže 
budete moci vytvořit efekty pohybujícího se světla. Závěrku zavřete 
uvolněním tlačítka [Spoušť ].
Používání funkce 
Bulb:
Otočte ovládací volič 1 zcela doleva na hodnotu Bulb 
ĺ
 
stiskněte a po požadovanou dobu podržte tlačítko [Spoušť ].
• 
Pokud nastavíte vysokou hodnotu ISO nebo ponecháte závěrku otevřenou po 
dlouhou dobu, ve snímku může vzniknout šum.
• 
Možnosti režimů snímání, blesk a Snímání jedním dotykem nelze použít s 
funkcí Bulb.
• 
Funkce Bulb je k dispozici pouze v ručním režimu.
• 
Pro ochranu před otřesy fotoaparátu použijte stativ a dálkovou spoušť.
• 
Čím déle necháte otevřenou závěrku, tím déle trvá uložení fotografie. 
Nevypínejte fotoaparát během ukládání fotografie.
• 
Pokud chcete tuto funkci používat po delší dobu, ujistěte se, že je baterie plně 
nabitá.