Samsung NX500 User Manual (cs)

Download
Fotoaparát > 
Režimy Snímání
72
Pořizování panoramatických fotografií
V režimu Panoráma můžete zachytit širokoúhlou panoramatickou scénu 
na jedné fotografii. Režim Panoráma zachytí a složí sérii snímků a vytvoří 
panoramatický obraz.
Otočte voličem režimů na s a pak vyberte možnost 
Panorama.
Stisknutím a podržením tlačítka [Spoušť ] zahájíte snímání.
Při současně stisknutém tlačítku [Spoušť ] pomalu pohybujte 
fotoaparátem ve zvoleném směru.
• 
Zobrazí se šipky znázorňující směr pohybu a celý snímaný obraz se 
zobrazí v poli náhledu.
• 
Pokud jsou scény zarovnány, fotoaparát zachytí další fotografii 
automaticky.
Po dokončení uvolněte tlačítko [Spoušť ].
• 
Fotoaparát automaticky uloží snímky do jedné fotografie.
• 
Pokud tlačítko [Spoušť ] uvolníte během snímání, panoramatické 
snímání se zastaví a pořízené snímky se uloží.
• 
Rozlišení se liší v závislosti na zachycené panoramatické fotografii.
• 
V režimu Panorama nejsou některé možnosti snímání dostupné.
• 
Fotoaparát může přestat fotografovat kvůli kompozici snímku nebo pohybu 
objektu.
• 
Pokud v režimu Panoráma přestanete pohybovat fotoaparátem, jakmile se 
na obrazovce fotoaparátu objeví konec scény, nemusí fotoaparát zachytit 
celou scénu, aby zvýšil kvalitu fotografie. Pokud si přejete, aby fotoaparát 
pořídil celou scénu, pomalu posuňte fotoaparát za bod, kde chcete, aby scéna 
končila.
• 
Pro nejlepší výsledky při snímání panoramatických fotografií 
nedoporučujeme následující činnosti:
 
-
pohybovat fotoaparátem příliš rychle nebo pomalu.
 
-
pohybovat fotoaparátem příliš málo pro zachycení dalšího snímku.
 
-
pohybovat fotoaparátem nepravidelnou rychlostí.
 
-
třást s fotoaparátem.
 
-
snímat na tmavých místech.
 
-
zachycovat pohybující se objekty poblíž.
 
-
snímat za podmínek, kdy dochází ke změně jasu nebo barev světla.
• 
Vytvořené fotografie budou automaticky uloženy a snímání zastaveno za 
následujících podmínek:
 
-
Pokud změníte směr snímání během snímání.
 
-
Pokud pohybujete fotoaparátem příliš rychle.
 
-
Pokud fotoaparátem nepohybujete.