Sony VAD-PHC User Manual (es)

Download
2-584-718-11(1)
VAD-PHC
© 2005 Sony Corporation Printed in Japan
Lens Adaptor
Operating Instructions
Mode d’emploi
Manual de instrucciones
Bedienungsanleitung
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
Istruzioni per I’uso
Manual de instruções
English
VAD-PHC is a lens adaptor for the Sony digital still camera DSC-P200. Read the instructions
carefully before use.
Using the lens adaptor
Use the lens adaptor when attaching a 30 mm diameter conversion lens, filter or
protector to the digital still camera.
A How to attach
1
Turn off the power of the digital still camera.
Be sure to turn off the power of the digital still camera and confirm the lens has returned
to its original position in advance.
2
Open the lens adaptor cover fully.
3
Keep the digital still camera's LCD side parallel with the lens adaptor and slowly insert
the camera into the lens adaptor.
4
Insert the fixing screw into the tripod attachment point on the digital still camera, and
tighten it (1), then close the lens adaptor cover until it clicks (2).
B How to detach
1
Turn off the power of the digital still camera.
Be sure to turn off the power of the digital still camera and confirm the lens has returned
to its original position in advance.
2
Open the lens adaptor cover fully.
3
Unscrew the fixing screw and remove it.
4
Remove the digital still camera from the lens adaptor.
Note
While removing the lens or filter, be sure to hold the lens adaptor securely.
Notes on use
• Tutn off the power of the digital still camera before attaching or removing the lens adaptor.
• The lens adaptor cover cannot be opened when the conversion lens is mounted. Do not try
to open it forcibly.
• Do not try to open the lens adaptor cover forcibly. If you try to open it too far, it will be
damaged.
• Be careful not to hit your hand when opening the lens adaptor cover, and not to catch your
fingers when closing it.
• Do not attach a conversion lens to the lens adaptor when it is not mounted on the digital
still camera.
Restrictions on use
• The viewfinder of the digital still camera cannot be used when the lens adaptor is mounted.
Use the LCD screen to take photos.
• AF illuminator cannot be used.
• If you use the lens adaptor with a built-in flash, the peripheral area of the screen may
darken in the wide-angle position (W). Should this occur, adjust the zoom in the telephoto
position (T) until the effect disappears.
Specifications
Screw thread for lens or filter:
M30 
× 0.75
Dimensions:
Approx. 83 
× 64 × 58 mm (3 3/8 × 2 5/8 × 2 3/8 in.)
(width/height/depth)
Mass:
Approx. 42 g (1.5 oz.)
Supplied accessories:
Carrying case (1), Operating Instructions (1)
Design and specifications are subject to change without notice due to continual
improvements.
Nederlands
De VAD-PHC is een lensadapter voor de digitale camera DSC-P200 van Sony. Lees de
gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de lensadapter gebruikt.
De lensadapter gebruiken
Gebruik de lensadapter wanneer u een voorzetlens met een diameter van 30 mm, een filter of
een lensbeschermer op de digitale camera bevestigt.
A De lensadapter bevestigen
1
Schakel de digitale camera uit.
Schakel eerst de digitale camera uit en controleer of de lens is teruggezet in de
oorspronkelijke positie.
2
Open de klep van de lensadapter volledig.
3
Houd de LCD-zijde van de digitale camera recht naast de lensadapter en plaats de digitale
camera langzaam in de lensadapter.
4
Plaats de schroef van het statief in het bevestigingspunt van de digitale camera en draai de
schroef vast (1). Sluit vervolgens de klep van de lensadapter tot deze vastklikt (2).
B De lensadapter verwijderen
1
Schakel de digitale camera uit.
Schakel eerst de digitale camera uit en controleer of de lens is teruggezet in de
oorspronkelijke positie.
2
Open de klep van de lensadapter volledig.
3
Draai de schroef van het statief los en verwijder deze.
4
Verwijder de digitale camera uit de lensadapter.
Opmerking
Houd de lensadapter stevig vast als u de lens of het filter verwijdert.
Opmerkingen over het gebruik
• Schakel de digitale camera uit als u de lensadapter plaatst of verwijdert.
• De klep van de lensadapter kan niet worden geopend als de voorzetlens is bevestigd.
Probeer de klep niet met kracht te openen.
• Open de klep van de lensadapter niet met te veel kracht. Als u de klep te ver opent, wordt
deze beschadigd.
• Zorg dat u uw hand niet stoot als u de klep van de lensadapter opent en dat uw vingers
niet onder de klep beklemd raken als u deze sluit.
• Bevestig geen voorzetlens op de lensadapter als deze niet op de digitale camera is
bevestigd.
Beperkingen bij het gebruik
• De beeldzoeker van de digitale camera kan niet worden gebruikt als de lensadapter is
bevestigd. Gebruik het LCD-scherm om foto's te nemen.
• De AF verlichting kan niet worden gebruikt.
• Als u de lensadapter gebruikt met een ingebouwde flitser, kunnen de buitenste gedeelten
van het scherm donkerder worden in de groothoekstand (W). In dit geval past u de
zoomstand aan in de telestand (T) totdat het effect verdwijnt.
Technische gegevens
Schroefdraad voor lens of filter:
M30 
× 0,75
Afmetingen:
ongeveer 83 
× 64 × 58 mm (breedte/hoogte/diepte)
Gewicht:
ongeveer 42 g
Bijgeleverde accessoires:
Draagtas (1), Gebruiksaanwijzing (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving wegens doorlopende verbeteringen.
Svenska
VAD-PHC är en linsadapter som tillverkats för Sonys digitala stillbildskamera DSC-P200.
Innan du använder adaptern bör du läsa bruksanvisningen noggrant.
Använda linsadaptern
Använd lindadaptern när du fäster en konversionslins, ett filter eller ett skydd med en
diameter på 30 mm på den digitala stillbildskameran.
A Hur du fäster linsadaptern
1
Slå av strömmen till den digitala stillbildskameran.
Se först till att du har stängt av strömmen till den digitala stillbildskameran och att linsen
har återgått till sitt ursprungsläge.
2
Öppna skyddet till linsadaptern helt.
3
Håll sidan med LCD-skärmen på den digitala stillbildskamerans parallellt med
linsadaptern och skjut försiktigt in kameran i linsadaptern.
4
För in låsskruven i stativfästet på den digitala stillbildskameran och skruva åt skruven
(1) och fäll sedan skyddet över linsadaptern tills det klickar på plats (2).
B Hur du tar bort linsadaptern
1
Slå av strömmen till den digitala stillbildskameran.
Se först till att du har stängt av strömmen till den digitala stillbildskameran och att linsen
har återgått till sitt ursprungsläge.
2
Öppna skyddet till linsadaptern helt.
3
Skruva ur låsskruven och ta bort den.
4
Ta bort linsadaptern från den digitala stillbildskameran.
Obs!
Se till att du får ett ordentligt grepp om linsadaptern när du tar bort linsen eller filtret.
Att observera angående användning
• Slå av strömmen till den digitala stillbildskameran innan du fäster eller tar bort
linsadaptern.
• Skyddet till linsadaptern kan inte öppnas när konversionslinsen används. Försök inte att
öppna den med våld.
• Försök inte att öppna linsadapterskyddet med våld. Det går sönder om du viker upp det
för mycket.
• Var försiktig så att du inte slår i handen när du öppnar linsadapterskyddet eller klämmer
fingrarna när du stänger det.
• Fäst inte en konversionslins på linsadaptern när den inte sitter på den digitala
stillbildskameran.
Begränsningar i användningen
• När du använder linsadaptern kan du inte använda den digitala stillbildskamerans sökare.
Använd LCD-skärmen när du fotograferar.
• AF-belysningen kan inte användas.
• Om du använder en linsadapter med inbyggd blixt kan det hända att hörnen på skärmen
blir mörkare i bredbildsläget (W). I så fall kan du ta bort de nedmörkade partierna genom
en justering av zoominställningen i teleläget (T).
Tekniska data
Gängmått för lins och filter:
M30 
× 0,75
Storlek:
Ca.  83 
× 64 × 58 mm (bredd/höjd/djup)
Vikt:
Ca. 42 g
Medföljande tillbehör:
Bärväska (1), bruksanvisning (1)
Design och specifikationer kan ändras utan förbehåll eftersom kontinuerlig
produktutveckling pågår.
A-2
B-2
A-3
B-3
Español
Nombre del producto: Adaptador de objetivo
Modelos: VAD-PHC
POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE
CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO.
RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.
VAD-PHC es un adaptador de objetivo para las cámaras digitales de imágenes fijas Sony
DSC-P200. Antes de utilizarlo, lea las instrucciones detenidamente.
Utilización del adaptador de objetivo
Utilice el adaptador de objetivo cuando coloque un objetivo de conversión de 30 mm de
diámetro, un filtro o un protector en la cámara digital de imágenes fijas.
A Colocación
Desconecte la cámara digital de imágenes fijas.
Asegúrese de desconectar la cámara digital de imágenes fijas y confirme previamente que
el objetivo ha vuelto a su posición original.
Abra la tapa del adaptador de objetivo completamente.
Coloque el lado de la pantalla de cristal líquido de la cámara digital de imágenes fijas en
paralelo con el adaptador de objetivo e introduzca lentamente la cámara en dicho adaptador.
Inserte el tornillo de fijación en el punto de ajuste del trípode de la cámara digital de
imágenes fijas y apriételo (1). A continuación, cierre la tapa del adaptador de objetivo
hasta que encaje (2).
B Extracción
Desconecte la cámara digital de imágenes fijas.
Asegúrese de desconectar la cámara digital de imágenes fijas y confirme previamente que
el objetivo ha vuelto a su posición original.
Abra la tapa del adaptador de objetivo completamente.
Destornille el tornillo de fijación y extráigalo.
Separe la cámara del adaptador de objetivo.
Nota
Asegúrese de sostener el adaptador del objetivo firmemente mientras extrae el objetivo o el filtro.
Notas sobre el uso
• Antes de colocar o retirar el adaptador de objetivo, desconecte la alimentación de la cámara
digital de imágenes fijas.
• No es posible abrir la tapa del adaptador de objetivo cuando el objetivo de conversión está
montado. No intente hacerlo a la fuerza.
• No intente abrir la tapa del adaptador de objetivo a la fuerza. Si fuerza el ángulo de
apertura, la tapa se dañará.
• Tenga cuidado de no golpearse la mano al abrir la tapa del adaptador del objetivo y de no
pillarse los dedos al cerrarla.
• No coloque un objetivo de conversión al adaptador de objetivo cuando no esté montado en
la cámara digital de imágenes fijas.
Restricciones de uso
• Cuando el adaptador de objetivo está montado, no es posible utilizar el visor de la cámara.
Para tomar fotos, utilice la pantalla de cristal líquido.
• No es posible utilizar la lámpara AF.
• Si utiliza el adaptador de objetivo con un flash incorporado, es posible que el área periférica
de la pantalla se oscurezca en la posición de gran angular (W). Si esto ocurre, ajuste el zoom
en la posición de teleobjetivo (T) hasta que desaparezca dicho efecto.
Especificaciones
Rosca de tornillo para el objetivo o el filtro: M30 
× 0,75
Dimensiones:
Aprox. 83 
× 64 × 58 mm (anchura/altura/profundidad)
Masa:
Aprox. 42 g
Accesorios suministrados:
Funda de transporte (1), manual de instrucciones (1)
El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso debido a las mejoras
continuas del producto.
Français
Le VAD-PHC est un adaptateur d’objectif conçu pour l’appareil photo numérique DSC-P200
Sony.  Lisez attentivement le mode d’emploi avant utilisation.
Utilisation de l’adaptateur d’objectif
Utilisez l’adaptateur d’objectif lorsque vous installez un dispositif de protection, un filtre ou
un convertisseur de focale de 30 mm de diamètre sur l’appareil photo numérique.
A Mise en place de l’adaptateur
1
Mettez l’appareil photo numérique hors tension.
Veillez à bien mettre l’appareil photo numérique hors tension et vérifiez préalablement
que l’objectif a repris sa position initiale.
2
Ouvrez complètement la partie articulée de l’adaptateur d’objectif.
3
Placez l’écran LCD de l’appareil photo numérique parallèlement à l’adaptateur d’objectif
et insérez doucement l’appareil photo dans l’adaptateur d’objectif.
4
Insérez la vis de fixation dans le point de fixation du trépied sur l’appareil photo
numérique et serrez-la (1), puis refermez la partie articulée de l’adaptateur d’objectif (2)
jusqu’à ce qu’elle s’encliquette.
B Retrait de l’adaptateur
1
Mettez l’appareil photo numérique hors tension.
Veillez à bien mettre l’appareil photo numérique hors tension et vérifiez préalablement
que l’objectif a repris sa position initiale.
2
Ouvrez complètement la partie articulée de l’adaptateur d’objectif.
3
Dévissez la vis de fixation et retirez-la.
4
Retirez l’appareil photo de l’adaptateur d’objectif.
Remarque
Tenez fermement l’adaptateur d’objectif lors du retrait de l’objectif ou du filtre.
Remarques sur l’utilisation
• Mettez l’appareil photo numérique hors tension avant d’installer ou de retirer l’adaptateur
d’objectif.
• La partie articulée de l’adaptateur d’objectif ne peut pas être ouverte lorsque le
convertisseur de focale est installé. N’essayez pas de l’ouvrir en forçant.
• N’essayez pas d’ouvrir la partie articulée de l’adaptateur d’objectif en forçant. Vous risquez
de l’endommager si vous l’ouvrez trop.
• Prenez garde de ne pas vous blesser la main lorsque vous ouvrez la partie articulée de
l’adaptateur d’objectif, ni de vous coincer les doigts lorsque vous la refermez.
• Ne fixez pas de convertisseur de focale sur l’adaptateur d’objectif si ce dernier n’est pas
installé sur l’appareil photo numérique.
Limites d’utilisation
• Le viseur de l’appareil photo numérique ne peut pas être utilisé lorsque l’adaptateur
d’objectif est installé. Utilisez l’écran LCD pour prendre des photos.
• L’illuminateur d’assistance AF ne peut pas être utilisé.
• Si vous utilisez l’adaptateur d’objectif avec un flash intégré, la zone périphérique de l’écran
peut s’assombrir en position grand angle (W). En pareil cas, réglez le zoom en position
téléobjectif (T) jusqu’à la disparition de cet effet.
Spécifications
Filetage de fixation de l’objectif ou d’un filtre : M30 
× 0,75
Dimensions :
Env. 83 
× 64 × 58 mm (3 3/8 × 2 5/8 × 2 3/8 po.)
(largeur/hauteur/profondeur)
Poids :
Env. 42 g (1,5 on.)
Accessoires fournis :
Etui (1), Mode d’emploi (1)
En raison des améliorations apportées continuellement à l'appareil, la conception et les
spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Deutsch
Der VAD-PHC ist ein Objektivadapter für die digitale Standbildkamera DSC-P200 von Sony.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme bitte sorgfältig durch.
Der Objektivadapter
Verwenden Sie den Objektivadapter, wenn Sie einen Konverter, einen Filter oder einen
Schutzfilter mit 30 mm Durchmesser an der digitalen Standbildkamera anbringen wollen.
A Anbringen
1
Schalten Sie die digitale Standbildkamera aus.
Schalten Sie die digitale Standbildkamera unbedingt aus und überprüfen Sie zuvor, ob
sich das Objektiv wieder in der Ausgangsposition befindet.
2
Öffnen Sie die Abdeckung des Objektivadapters vollständig.
3
Halten Sie die Seite mit dem LCD-Display an der digitalen Standbildkamera parallel zum
Objektivadapter und setzen Sie die Kamera langsam in den Objektivadapter ein.
4
Setzen Sie die Befestigungsschraube in die Stativbefestigungsbohrung an der digitalen
Standbildkamera ein und ziehen Sie sie an (1). Schließen Sie dann die Abdeckung des
Objektivadapters, so dass sie mit einem Klicken einrastet (2).
B Abnehmen
1
Schalten Sie die digitale Standbildkamera aus.
Schalten Sie die digitale Standbildkamera unbedingt aus und überprüfen Sie zuvor, ob
sich das Objektiv wieder in der Ausgangsposition befindet.
2
Öffnen Sie die Abdeckung des Objektivadapters vollständig.
3
Lösen Sie die Stativschraube und entfernen Sie sie.
4
Nehmen Sie die digitale Standbildkamera aus dem Objektivadapter heraus.
Hinweis
Achten Sie beim Abnehmen des Objektivs oder Filters darauf, den Objektivadapter gut
festzuhalten.
Hinweise zur Verwendung
• Schalten Sie die digitale Standbildkamera aus, bevor Sie den Objektivadapter anbringen
bzw. abnehmen.
• Die Abdeckung des Objektivadapters lässt sich nicht öffnen, solange der Konverter daran
angebracht ist. Versuchen Sie nicht, sie gewaltsam zu öffnen.
• Versuchen Sie nicht, die Abdeckung des Objektivadapters gewaltsam zu öffnen. Wenn Sie
die Abdeckung zu weit öffnen, wird sie beschädigt.
• Achten Sie darauf, sich nicht an der Hand zu stoßen, wenn Sie die Abdeckung des
Objektivadapters öffnen, bzw. sich nicht die Finger einzuklemmen, wenn Sie sie schließen.
• Bringen Sie keinen Konverter am Objektivadapter an, ohne dass dieser an der digitalen
Standbildkamera montiert ist.
Einschränkungen
• Der Sucher der digitalen Standbildkamera kann nicht verwendet werden, solange der
Objektivadapter an der Kamera angebracht ist. Verwenden Sie zum Aufnehmen von Fotos
den LCD-Bildschirm.
• Die AF-Hilfsbeleuchtung kann nicht verwendet werden.
• Wenn Sie einen Objektivadapter mit integriertem Blitz verwenden, sind die periphären
Bereiche des angezeigten Bildes in der Weitwinkelposition (W) unter Umständen dunkel.
Korrigieren Sie in diesem Fall den Zoom in der Teleposition (T), bis der Effekt
verschwindet.
Technische Daten
Schraubengewinde für Objektiv oder Filter: M30 
× 0,75
Abmessungen:
Ca. 83 
× 64 × 58 mm (B/H/T)
Gewicht:
Ca. 42 g
Mitgeliefertes Zubehör:
Tragetasche (1), Bedienungsanleitung (1)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
A-4
A-5
B-4
Italiano
L’adattatore per obiettivo VAD-PHC è stato appositamente ideato per l’uso con la macchina
fotografica ferma digitale Sony DSC-P200.  Prima dell’uso, leggere attentamente le istruzioni.
Uso dell’adattatore per obiettivo
Utilizzare l’adattatore per applicare un obiettivo di conversione, un filtro o una protezione di
diametro pari a 30 mm alla macchina fotografica ferma digitale.
A Modalità di applicazione
1
Disattivare l’alimentazione della macchina fotografica ferma digitale.
Accertarsi di disattivare l’alimentazione della macchina fotografica ferma digitale e
verificare che prima l’obiettivo sia tornato nella posizione originale.
2
Aprire completamente il coperchio dell’adattatore per obiettivo.
3
Tenere lo schermo LCD della macchina fotografica ferma digitale in posizione parallela
rispetto all’adattatore per obiettivo, quindi inserire lentamente la macchina fotografica
nell’adattatore stesso.
4
Inserire la vite di fissaggio nel punto di applicazione del treppiede della macchina
fotografica ferma digitale, serrarla (1), quindi chiudere il coperchio dell’adattatore per
obiettivo fino ad udire uno scatto (2).
B Modalità di rimozione
1
Disattivare l’alimentazione della macchina fotografica ferma digitale.
Accertarsi di disattivare l’alimentazione della macchina fotografica ferma digitale e
verificare che prima l’obiettivo sia tornato nella posizione originale.
2
Aprire completamente il coperchio dell’adattatore per obiettivo.
3
Allentare e rimuovere la vite di fissaggio.
4
Rimuovere la macchina fotografica ferma digitale dall’adattatore per obiettivo.
Nota
Durante la rimozione dell’obiettivo o del filtro, assicurarsi di tenere saldamente l’adattatore
per obiettivo.
Note sull’uso
• Disattivare l’alimentazione della macchina fotografica ferma digitale prima di applicare o
rimuovere l’adattatore per obiettivo.
• Non è possibile aprire il coperchio dell’adattatore per obiettivo quando l’obiettivo di
conversione è montato. Non tentare di aprirlo forzatamente.
• Non tentare di aprire forzatamente il coperchio dell’adattatore per obiettivo, onde evitare
di danneggiarlo.
• Prestare attenzione a non ferirsi la mano durante l’apertura del coperchio dell’adattatore
per obiettivo e a non schiacciarsi le dita durante la chiusura dello stesso.
• Non applicare un obiettivo di conversione all’adattatore per obiettivo se questo non è
installato su una macchina fotografica ferma digitale.
Limiti d’uso
• Non è possibile utilizzare il mirino della macchina fotografica ferma digitale quando
l’adattatore per obiettivo è montato. Per scattare fotografie, utilizzare lo schermo LCD.
• Non è possibile utilizzare l’illuminatore AF.
• Se l’adattatore per obiettivo viene utilizzato con un flash incorporato, è possibile che nella
posizione grandangolare (W) l’area attorno allo schermo risulti scura. In tal caso, regolare
lo zoom sulla posizione teleobiettivo (T) finché l’effetto non scompare.
Caratteristiche tecniche
Filettatura per obiettivo o filtro:
M30 
× 0,75
Dimensioni:
Circa 83 
× 64 × 58 mm
(larghezza/altezza/profondità)
Peso:
Circa 42 g
Accessori in dotazione:
Custodia di trasporto (1), Istruzioni per l’uso (1)
Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifiche senza preavviso per garantire
un miglioramento continuo.
Português
O VAD-PHC é um adaptador de lente concebido para a máquina fotográfica digital DSC-
P200 da Sony. Antes da utilização, leia atentamente as instruções.
Utilizar o adaptador de lente
Utilize o adaptador de lente quando montar uma lente de conversão com 30 mm de diâmetro,
um filtro ou um protector na máquina fotográfica digital.
A Como montar
1
Desligue a máquina fotográfica digital.
Não se esqueça de desligar a máquina fotográfica digital e confirme se a lente voltou à
posição original.
2
Abra completamente a tampa do adaptador de lente.
3
Mantendo o lado do LCD da máquina fotográfica digital paralelo ao adaptador da lente,
introduza lentamente a máquina no adaptador.
4
Introduza o parafuso de fixação no ponto de montagem do tripé, na máquina fotográfica
digital, e aperte-o (1); depois, feche a tampa do adaptador de lente até ela encaixar (2).
B Como desmontar
1
Desligue a máquina fotográfica digital.
Não se esqueça de desligar a máquina fotográfica digital e confirme se a lente voltou à
posição original.
2
Abra completamente a tampa do adaptador de lente.
3
Desaperte o parafuso de fixação e retire-o.
4
Retire a máquina fotográfica digital do adaptador de lente.
Nota
Quando retirar a objectiva ou o filtro, segure bem no adaptador da objectiva.
Notas sobre a utilização
• Desligue a máquina fotográfica digital antes de montar ou retirar o adaptador de lente.
• Não pode abrir a tampa do adaptador de lente com a lente de conversão montada. Não
tente forçá-la.
• Não force a tampa do adaptador de lente para a abrir. A tampa fica danificada se tentar
abri-la demais.
• Tenha cuidado para não se ferir nas mãos quando abrir a tampa do adaptador de lente nem
entalar os dedos quando a fechar.
• Se o adaptador de lente não estiver montado na máquina fotográfica digital, não monte
uma lente de conversão no adaptador.
Restrições de utilização
• Não pode utilizar o visor electrónico da máquina fotográfica digital com o adaptador de
lente montado. Utilize o LCD para tirar fotografias.
• Não pode utilizar o iluminador AF.
• Se utilizar o adaptador de lente com flash incorporado, a área periférica do ecrã pode
escurecer na posição de grande angular (W). Se isso acontecer, regule o zoom para a
posição de teleobjectiva (T) até o efeito desaparecer.
Características técnicas
Rosca de parafuso para lente ou filtro:
M30 
× 0,75
Dimensões:
Aprox. 83 
× 64 × 58 mm
(largura/altura/profundidade)
Peso:
Approx. 42 g
Acessórios fornecidos:
Caixa de transporte (1), Manual de instruções (1)
Devido a contínuas melhorias, o design e as características técnicas estão sujeitos a alterações
sem aviso prévio.
2
1