Sony vcl-hgd1758 User Manual (it)

Download
取扱説明書/Operating Instructions/Mode d’emploi/
Bedienungsanleitung/Manual de instrucciones/
Gebruiksaanwijzing/Bruksanvisning/Istruzioni per
l’uso/Manual de instruções/ 
 /
 /
 / 
 /
ワイド
/
テレ
 
コンバージョンレンズ
Wide/Tele Conversion Lens
お買い上げいただきありがとうございます。
この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項
と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書
をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになった
あとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。
A
B
Sony Corporation ©2002  Printed in Japan
Español
Nederlands
El objetivo de conversión gran angular/teleobjetivo debe tener el mismo diámetro
que el filtro de la cámara en el que se instala.
ADVERTENCIA
No mire directamente al sol a través de este objetivo.
Si lo hace, podría provocarse lesiones en los ojos o pérdida de visión.
Precaución al extraer el protector MC
Para extraer el protector MC que está instalado en el objetivo de conversión,
coloque un paño suave encima de dicho protector y desenrósquelo lentamente.
(consulte la ilustración A)
Para evitar lesiones, procure no dejar caer el objetivo.
Es posible que se produzcan lesiones si no los manipula con cuidado.
Colocación del objetivo
El objetivo de conversión gran angular/teleobjetivo VCL-HGD0758/HGD1758 de
Sony se ha diseñado para utilizarse con la cámara de imágenes fijas digitales de
Sony con un filtro de 58 mm de diámetro.
1
Retire las tapas que se encuentran en la parte frontal y posterior del objetivo de
conversión gran angular/teleobjetivo.
2
Monte el objetivo en la cámara. (consulte la ilustración B)
* La cámara en la que instale el objetivo no tiene que ser forzosamente la que se
muestra en la ilustración.
Notas sobre el uso
• Asegúrese de que coloca las tapas en el objetivo cuando lo guarde.
• Evite almacenar el objetivo en un lugar muy húmedo durante mucho tiempo
para evitar la aparición de moho.
• Si coloca la cámara en una mesa o en otra superficie plana con el objetivo de
conversión gran angular/teleobjetivo montado en ella, la cámara se inclinará y
no será estable, ya que ésta se apoya en el borde del objetivo.
    Manipule la cámara con cuidado.
• En algunas cámaras, no es posible bloquear la parte del objetivo cuando se
monta el objetivo de conversión gran angular/teleobjetivo debido a su peso. Se
recomienda sostener la parte del objetivo con la mano o mediante un trípode
cuando se grabe.
• Si utiliza el objetivo de conversión de teleobjetivo en una posición de gran
angular, es posible que las esquinas del visor se oscurezcan. Si esto ocurre, ajuste
el zoom en la posición de teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto.
• Si coloca el protector MC u otros filtros en el objetivo de conversión de gran
angular, es posible que las esquinas del visor se oscurezcan. Si esto ocurre, ajuste
el zoom en la posición de teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto, o
utilice el objetivo de conversión de gran angular sin el protector MC ni otros
filtros.
• Si utiliza el objetivo de conversión gran angular junto con un flash externo, es
posible que las esquinas del visor se oscurezcan. Si esto ocurre, ajuste el zoom en
la posición de teleobjetivo hasta que desaparezca dicho efecto.
Condensación de humedad
Si traslada el objetivo directamente de un lugar frío a otro cálido, es posible que se
condense humedad en su interior. Para evitar que esto ocurra, meta el objetivo en
una bolsa de plástico o similar. Cuando la temperatura del interior de la bolsa sea
la misma que la temperatura ambiente, saque el objetivo de su interior.
Restricciones de uso
• No se puede utilizar el flash incorporado. Desactive el flash antes de utilizar la
cámara.
• No se pueden utilizar las funciones NightShot, Hologram AF ni NightFraming,
etc.
Limpieza del objetivo de conversión gran angular/
teleobjetivo
Elimine el polvo de la superficie del objetivo mediante un cepillo de aire o un
cepillo suave. Limpie las huellas dactilares u otro tipo de manchas con un paño
suave ligeramente humedecido con una solución detergente poco concentrada. (Se
recomienda utilizar el kit de limpieza KK-LC3.)
De groothoek/tele-voorzetlens moet dezelfde diameter hebben als de camerafilter.
WAARSCHUWING
Kijk niet rechtstreeks naar de zon door deze lens.
Als u dit wel doet, kunnen uw ogen worden beschadigd of kan er verlies van
gezichtsvermogen optreden.
Ga voorzichtig te werk bij het verwijderen van de
MC beschermer
Om de MC beschermer van de voorzetlens te verwijderen, pakt u de MC
beschermer vast met een zacht doekje en draait u deze langzaam los.
(zie afbeelding A)
Zorg dat u de lens niet laat vallen om beschadiging te voorkomen.
Onvoorzichtigheid kan ongewenste beschadigingen tot gevolg hebben.
De lens plaatsen
De Sony VCL-HGD0758/HGD1758 groothoek/tele-voorzetlens is ontworpen voor
gebruik met de Sony digitale camera waarvan de filter een diameter van
58 mm heeft.
1
Verwijder de lensdoppen aan de voor- en achterzijde van de groothoek/
tele-voorzetlens.
2
Bevestig de lens op de camera. (zie afbeelding B)
* De camera waarop u de lens bevestigt, hoeft niet dezelfde te zijn als op de
afbeelding.
Opmerkingen bij het gebruik
• Zorg dat u de lensdoppen op de lens plaats wanneer u deze opbergt.
• Bewaar de lens niet gedurende langere tijd op een zeer vochtige plaats om
schimmel te voorkomen.
• Als u de camera op een tafel of andere vlakke ondergrond plaatst met de
groothoek/tele-voorzetlens bevestigd, gaat de camera scheef staan en wordt
deze instabiel omdat deze dan rust op de buitenste rand van de lens.
     Ga voorzichtig om met de camera.
• Als u de groothoek/tele-voorzetlens op bepaalde camera's bevestigt, maakt het
gewicht het onmogelijk het lensgedeelte te vergrendelen. U kunt het beste het
lensgedeelte met uw hand steunen of een statief gebruiken voor opnamen.
• Bij gebruik van de tele-voorzetlens in de groothoekstand kunnen de hoeken van
het beeld donker worden. In dit geval kunt u het beste iets verder inzoomen
totdat het effect verdwijnt.
• Als u de MC beschermer of andere filters bevestigt op de groothoek-voorzetlens,
kunnen de hoeken van het beeld donker worden. In dit geval kunt u het beste
iets verder inzoomen totdat het effect verdwijnt of de groothoek-voorzetlens
gebruiken zonder de MC beschermer of andere filters te bevestigen.
• Als u de groothoek-voorzetlens met een externe flitser gebruikt, kunnen de
hoeken van het beeld donker worden. In dit geval kunt u het beste iets verder
inzoomen totdat het effect verdwijnt.
Condensvorming
Als de lens van een koude in een warme omgeving wordt gebracht, kan vocht
condenseren op de lens. Plaats de lens bijvoorbeeld in een plastic zak om
condensvorming te voorkomen. Als de luchttemperatuur in de zak de
omgevingstemperatuur heeft bereikt, kunt u de lens uit de zak halen.
Beperkingen bij het gebruik
• U kunt de ingebouwde flitser niet gebruiken. Schakel de flitser uit vóór gebruik.
• De functies NightShot, Hologram AF en NightFraming kunnen niet worden
gebruikt.
De groothoek/tele-voorzetlens reinigen
Stof op de lens kunt u verwijderen met een blaaskwastje of een zacht borsteltje.
Vingerafdrukken en aanklevend vuil kunt u wegvegen met een zacht doekje, licht
bevochtigd met een mild zeepsopje. (Het gebruik van de reinigingsset
KK-LC3 wordt aanbevolen.)
The wide/tele conversion lens has to have the same diameter as your camera filter
to attach.
WARNING
Do not directly look at the sun through this lens.
Doing so might harm your eyes or cause loss of eyesight.
Caution for detachment of the MC protector
To take off the MC protector attached to the conversion lens etc., put a soft cloth
over the MC protector and slowly screw it off. (see illustration A)
To avoid injury, be careful not to drop the lens.
Careless handling may cause unexpected injury.
Attaching the lens
The Sony VCL-HGD0758/HGD1758 wide/tele conversion lens is designed for use
with the Sony digital still camera whose filter is 58 mm in diameter.
1
Remove the lens caps on the front and rear of the wide/tele conversion lens.
2
Mount the lens on the camera. (see illustration B)
* The camera you attach the lens to does not have to be the illustrated one.
Notes on use
• Be sure to put lens caps on the lens when storing.
• Avoid keeping the lens in a very humid place for a long period of time to
prevent mold.
• When you place the camera on a table or other flat surface with the wide/tele
conversion lens mounted, the camera body becomes tilted and unstable as it
rests on the outer edge of the lens. Handle the camera with care.
• On some cameras, when you mount the wide/tele conversion lens, the weight
makes it impossible to lock the lens portion. We recommend supporting the lens
portion with your hand or using a tripod for recording.
• When you use the tele conversion lens at a wide-angle position, the corners of
the screen may darken. Should this occur, adjust the zoom in the telephoto
position until the effect disappears.
• When you attach the MC protector or other filters to the wide conversion lens,
the corners of the screen may darken. Should this occur, adjust the zoom in the
telephoto position until the effect disappears, or use the wide conversion lens
without attaching the MC protector or other filters.
• When you use the wide conversion lens with an external flash, the corners of the
screen may darken. Should this occur, adjust the zoom in the telephoto position
until the effect disappears.
Moisture condensation
If your lens is brought directly from a cold place to a warm place, moisture may
condense on the lens. To avoid moisture condensation, put the lens in a plastic bag,
etc. When the air temperature inside the bag has reached the surrounding
temperature, take out the lens.
Restrictions on use
• The built-in flash cannot be used. Cancel the flash before use.
• NightShot function, Hologram AF function and NightFraming function, etc.
cannot be used.
Cleaning the wide/tele conversion lens
Brush off dust on the surface of the lens with a blower brush or soft brush. Wipe
off fingerprints or other smears with a soft cloth slightly moistened with a mild
detergent solution. (Use of the Cleaning Kit KK-LC3 is recommended.)
Pour pouvoir être fixé correctement, le convertisseur grand angulaire ou le
téléconvertisseur doit être du même diamètre que le filtre de votre caméra
numérique.
AVERTISSEMENT
Ne regardez pas le soleil directement à travers ce convertisseur.
Cela pourrait entraîner des risques de lésions oculaires ou une baisse du niveau de
votre vue.
Précautions à prendre pour retirer le protecteur MC
Pour retirer le protecteur MC fixé au convertisseur ou à un autre élément de
l’appareil, recouvrez-le d’un chiffon doux et dévissez-le avec précaution.
(Voir l’illustration A)
Pour éviter de vous blesser, veillez à ne pas laisser tomber le convertisseur.
Une mauvaise manipulation peut provoquer des blessures.
Mise en place du convertisseur
Le convertisseur grand angulaire et le téléconvertisseur VCL-HGD0758/HGD1758
de Sony sont conçus pour être utilisés avec un appareil photo numérique Sony
équipé d’un filtre de 58 mm de diamètre.
1
Retirez les capuchons avant et arrière du convertisseur grand angulaire ou du
téléconvertisseur.
2
Fixez le convertisseur sur l’appareil. (Voir l’illustration B)
* La caméra sur laquelle vous fixez le convertisseur peut être différente du modèle
présenté dans l’illustration.
Remarques sur l’utilisation
• Replacez les capuchons sur le convertisseur lorsque vous le rangez.
• Pour éviter la formation de moisissure, n’entreposez le convertisseur dans un
endroit très humide pendant une longue période.
• Lorsque vous placez l’appareil photo sur une table ou toute autre surface plane
alors que le convertisseur grand angulaire ou le téléconvertisseur est en place, le
corps de l’appareil photo repose sur le bord externe du convertisseur, ce qui
l’incline et le rend instable.
    Manipulez l’appareil photo avec soin.
• Lorsque vous fixez le convertisseur grand angulaire ou le téléconvertisseur sur
certains appareils photos, le poids empêche le verrouillage de la partie
convertisseur. Nous vous conseillons de soutenir la partie convertisseur avec la
main ou d’utiliser un trépied pour l’enregistrement.
• Lorsque vous utilisez le téléconvertisseur en position grand angle, les coins de
l’image peuvent être éclipsés. Si cela se produit, réglez le zoom en position
téléobjectif jusqu’à ce que l’effet disparaisse.
• Lorsque vous fixez le protecteur MC ou tout autre filtre au convertisseur grand
angulaire, les coins de l’image peuvent être éclipsés. Si cela se produit, réglez le
zoom en position téléobjectif jusqu’à ce que l’effet disparaisse ou utilisez le
convertisseur grand angulaire sans protecteur MC ou autre filtre.
• Lorsque vous utilisez le convertisseur grand angulaire avec un flash externe, les
coins de l'image peuvent être éclipsés. Si cela se produit, réglez le zoom en
position téléobjectif jusqu'à ce que cet effet disparaisse.
Condensation d’humidité
De la condensation peut se former sur le convertisseur de l'appareil photo
numérique si vous le transportez directement d'un endroit froid à un endroit
chaud. Pour éviter la formation de condensation, placez le convertisseur dans un
sac en plastique ou un autre récipient du même type. Lorsque la température de
l'air à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante, sortez le convertisseur
du sac.
Restrictions d’emploi
• Le flash intégré ne peut pas être utilisé. Désactivez-le avant d’utiliser l’appareil.
• Les fonctions NightShot (prise de vue nocturne), Hologram AF, NightFraming
(cadrage de nuit) et d’autres fonctions, ne peuvent pas être utilisées.
Nettoyage du convertisseur grand angulaire et du
téléconvertisseur
Enlevez la poussière de la surface du convertisseur avec une brosse-soufflet ou une
brosse douce. Enlevez les traces de doigts ou autres saletés avec un chiffon doux
légèrement humidifié d’un détergent neutre. (Il est recommandé d’utiliser le Kit de
nettoyage KK-LC3.)
Der Weitwinkel-/Telekonverter muss den gleichen Durchmesser haben wie der
Kamerafilter, an dem sie ihn anbringen wollen.
ACHTUNG
Schauen Sie durch dieses Objektiv nicht direkt in die Sonne.
Andernfalls kann es zu Augenschäden oder dem Verlust der Sehkraft kommen.
Sicherheitshinweise zum Abnehmen des
MC-Schutzfilters
Wenn Sie den am Konverter angebrachten MC-Schutzfilter abnehmen wollen,
legen Sie ein weiches Tuch über den MC-Schutzfilter und schrauben ihn dann ab.
(Siehe Abbildung A)
Achten Sie darauf, den Konverter nicht fallen zu lassen, damit es nicht zu
Beschädigungen oder Verletzungen kommt.
Mangelnde Sorgfalt im Umgang mit den Geräten kann zu Unfällen führen.
Anbringen des Objektivs
Der Weitwinkel-/Telekonverter VCL-HGD0758/HGD1758 von Sony ist zur
Montage an digitalen Standbildkameras von Sony mit einem Filter von 58 mm
Durchmesser gedacht.
1
Entfernen Sie die Objektivschutzkappen vorn und hinten am Weitwinkel-/
Telekonverter.
2
Bringen Sie den Konverter an der Kamera an. (Siehe Abbildung B)
* Bei der Kamera, an der Sie den Konverter anbringen, muss es sich nicht
unbedingt um die hier abgebildete handeln.
Hinweise zur Verwendung
• Wenn Sie den Konverter lagern, bringen Sie unbedingt die
Objektivschutzkappen an.
• Bewahren Sie den Konverter nicht längere Zeit in feuchter Umgebung auf, da es
andernfalls zu Schimmelbildung kommen kann.
• Wenn Sie die Kamera mit montiertem Weitwinkel-/Telekonverter auf einem
Tisch oder einer anderen ebenen Oberfläche ablegen, wird das Kameragehäuse
instabil, da es auf dem äußeren Rand des Konverterobjektivs aufliegt und daher
schräg steht.
    Gehen Sie sehr sorgsam mit der Kamera um.
• Bei einigen Kameras ist es bei der Montage des Weitwinkel-/Telekonverters
aufgrund seines Gewichts unmöglich, den Konverter zu arretieren. Es empfiehlt
sich daher, das Objektiv mit der Hand abzustützen oder für Aufnahmen ein
Stativ zu verwenden.
• Wenn Sie den Telekonverter in einer Weitwinkelposition verwenden, sind die
Ecken des angezeigten Bildes unter Umständen dunkel. Korrigieren Sie in
diesem Fall den Zoom in der Teleposition, bis der Effekt verschwindet.
• Wenn Sie den MC-Schutzfilter oder andere Filter an einen Weitwinkelkonverter
anbringen, sind die Ecken des angezeigten Bildes unter Umständen dunkel.
Korrigieren Sie in diesem Fall den Zoom in der Teleposition, bis der Effekt
verschwindet, oder verwenden Sie den Weitwinkelkonverter ohne MC-
Schutzfilter oder andere Filter.
• Wenn Sie den Weitwinkelkonverter mit einem externen Blitz verwenden, sind
die Ecken des angezeigten Bildes unter Umständen dunkel. Korrigieren Sie in
diesem Fall den Zoom in der Teleposition, bis der Effekt verschwindet.
Feuchtigkeitskondensation
Wird das Objektiv direkt von einem kalten in einen warmen Raum gebracht, kann
sich auf der Linse Feuchtigkeit niederschlagen. Um dies zu verhindern, stecken Sie
das Objektiv in einen Plastikbeutel o. ä. Wenn die Lufttemperatur im Plastikbeutel
die gleiche Temperatur hat wie die Umgebung, nehmen Sie das Objektiv heraus.
Einschränkungen
• Der eingebaute Blitz kann nicht verwendet werden. Deaktivieren Sie den Blitz,
bevor Sie das Gerät verwenden.
• Die Funktionen NightShot, Hologram AF und NightFraming usw. können nicht
verwendet werden.
Reinigen des Weitwinkel-/Telekonverters
Entfernen Sie Staub auf der Konverteroberfläche mit einem Staubbläser oder einem
weichen Pinsel. Entfernen Sie Fingerabdrücke oder andere Flecken mit einem
weichen Tuch, das Sie leicht mit einer milden Reinigungslösung angefeuchtet
haben. (Die Verwendung des Reinigungssatzes KK-LC3 wird empfohlen.)
För att du ska kunna fästa vidvinkel/telelinsen måste den ha samma diameter som
kamerans filter.
VARNING
Titta aldrig direkt mot solen genom den här linsen.
Gör du det kan du skada ögonen, i värsta fall med nedsatt syn som följd.
Att tänka på när du tar bort MC-skyddet
Du tar bort MC-skyddet genom att lägga en mjuk duk över skyddet och sedan
försiktigt skruva av det. (se ill. A)
Var försiktig så att du inte tappar linsen. Den kan skadas.
Ovarsam hantering kan leda till oväntade skador.
Fästa linsen
Sony VCL-HGD0758/HGD1758 vidvinkel/telelins är konstruerad för användning
med Sonys digitala stillbildskamera med filterdiametern 58 mm.
1
Ta bort linsskyddet från vidvinkel/telelinsens fram- och baksida.
2
Fäst linsen på kameran. (se ill. B)
* Det är inte säkert att kameran i illustrationen är av samma modell som den du
själv har.
Angående användning
• Sätt tillbaka linsskydden på linsen när du inte använder den.
• Undvik att under en längre period förvara linsen där det är fuktigt, eftersom det
finns risk för mögelbildning.
• Om du har monterat vidvinkel/telelinsen på kameran och lägger ifrån dig den
på ett bord eller en annan plan yta, bör du tänka på att den inte ligger stadigt
när den vilar på linskanten.
     Hantera kameran varsamt.
• När du fäster vidvinkel/telelinsen på vissa kameror gör vikten det omöjligt att
hålla objektivet stilla. Du rekommenderas att hålla tag om linsen för att ge den
ett extra stöd eller använda ett stativ.
• När du använder telelinsen i vidvinkelläget kan det hända att skärmens hörn
blir mörkare. I så fall kan du ta bort de nedmörkade partierna genom en
justering av zoominställningen i teleläget.
• När du fäster MC-skyddet eller andra filter på vidvinkellinsen kan det hända att
hörnen på skärmen förmörkas. I så fall justerar du zoomen i teleläget tills
skärmen visas normalt. Du kan också använda vidvinkellinsen utan
MC-skydd och andra filter.
• När du använder vidvinkellinsen med en extern blixt kan det hända att
skärmens hörn blir mörkare. I så fall kan du ta bort de nedmörkade partierna
genom att justera zoominställningen i teleläget.
Kondensbildning
Om du flyttar linsen direkt från en kall till en varm plats kan det bildas kondens på
linsens yta. Du undviker kondensbildning genom att stoppa linsen i en plastpåse
eller liknande. När luften i påsen har fått samma temperatur som omgivningens
kan du ta ur linsen.
Begränsningar i användningen
• Den inbyggda blixten kan inte användas. Stäng av blixten innan användning.
• Funktionerna NightShot, Hologram AF, NightFraming och liknande kan inte
användas.
Rengöring av vidvinkel/telelinsen
Borsta bort eventuellt damm från linsens yta med en blåsborste eller en mjuk
borste. Torka bort fingeravtryck eller andra fläckar med en mjuk duk, lätt fuktad
med ett milt rengöringsmedel. (Du rekommenderas att använda rengöringssatsen
Cleaning Kit KK-LC3.)
VCL-HGD0758/HGD1758
■ テクニカルインフォメーションセンター
ご使用上での不明な点や技術的なご質問のご相談、および修
理受付の窓口です。
製品の品質には万全を期しておりますが、万一不具合が生じ
た場合は、「テクニカルインフォメーションセンター」まで
ご連絡ください。修理に関するご案内をさせていただきま
す。また修理が必要な場合は、お客様のお宅まで指定宅配便
にて集荷にうかがいますので、まずお電話ください。
電話:
0564-62-4979
受付時間: 月∼金曜日 午前
9
時∼午後
5
(ただし、年末、年始、祝日を除く)
お電話される際に、本機の型名(
VCL-HGD0758
または
VCL-HGD1758
)をお知らせください。
より迅速な対応が可能になります。
お問い合わせ
窓口のご案内
電話のおかけ
間違いにご注
意ください。
3-078-499-03 (1)
English
日本語
お手持ちのカメラのフィルター径と同径のコンバージョンレンズをご使用
ください。
 
安全のために
ソニー製品は、安全に充分配慮されています。しかし、まちがった使いか
たをすると、人身事故が起きるおそれがあり危険です。事故を防ぐために
次のことを必ずお守りください。
安全のための注意事項を守る。
故障したら使わずに、お買い上げ店
 
、またはテクニカルインフォメー
ションセンターに修理を依頼する。
 
下記の注意事項を守らないと、事故により
死亡
けが
の原因となります。
直接太陽を覗かないでください。
目を痛めたり、失明の原因となることがあります。
下記の注意事項を守らないと
けが
をすることがあり
ます。
コンバージョンレンズなどに取り付いた
MC
プロテクターを取りはずすと
きは、
MC
プロテクターに柔らかい布などをあて、ゆっくりゆるめてくだ
さい。(イラスト
 
A
 
参照)
レンズを落下して、けがをしないように充分にご注意ください。
注意をおこたると、思わぬけがをすることがあります。
レンズの取り付けかた
このレンズは、フィルター径が
58mm
のソニーのデジタルスチルカメラ用
です。
1
ワイド・テレコンバージョンレンズの前後のキャップをはずす。
2
カメラにレンズを取り付ける。(イラスト
 
B
 
参照)
*取り付けるカメラはイラストのものとはかぎりません。
使用上のご注意
保管の際は、必ずキャップを取り付けてください。
湿度の高い場所に長期間置かないでください。カビが発生することがあ
ります。
カメラにワイド・テレコンバージョンレンズを取り付けたまま机の上な
どに置いた場合、レンズの外周が当たるなどして本体が傾き不安定にな
りますので、取り扱いにご注意ください。
カメラにワイド・テレコンバージョンレンズを取り付けたとき、レンズ
の重みでレンズ部が固定できないことがあります。左手でレンズ部をさ
さえて撮るか、三脚をご使用ください。
テレコンバージョンレンズを使って撮影中、広角(
W
)側で画面の四隅
が暗くなる(ケラレ)ことがあります。そのような場合は、ズーム倍率
を望遠(
T
)側へ移動させ、ケラレのない位置を選んでください。
ワイドコンバージョンレンズに
MC
プロテクターや他のフィルターを取
り付けたときに、画面の四隅が暗くなる(ケラレ)ことがあります。そ
のような場合は、ズーム倍率を望遠(
T
)側へ移動させ、ケラレのない
位置を選んでください。または、
MC
プロテクターや他のフィルターを
取りはずしてご使用ください。
ワイドコンバージョンレンズと外部フラッシュを併用してご使用の場
合、広角(W)側で画面の四隅が暗くなることがあります。そのような
場合は、ズーム倍率を望遠(T)側へ移動させ、暗くならない位置を選
んでください。
結露について
結露とは、レンズを寒い場所から急に暖かい場所へ持ち込んだときなど
に、レンズの内側や外側に水滴がつくことです。結露を起こりにくくする
ためには、一度レンズをビニール袋かバックなどに入れて、使用する環境
の温度になじませてから、取り出してください。
使用上の制限について
内蔵フラッシュは使用できません。解除してご使用ください。
ナイトショット
/
ホログラフィック
AF/
ナイトフレーミングなどは使用で
きません。
お手入れについて
レンズ表面についたホコリは、ブロワ−ブラシか柔らかい刷毛で取ってく
ださい。指紋、その他の汚れは中性洗剤液と柔らかい布で拭き取ってくだ
さい。(クリーニングキット
KK-LC1
をおすすめします。)
保証書とアフターサービス
保証書について
この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げ店でお受け取
りください。
所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保管してくだ
さい。
保証期間は、お買い上げ日より
1
年間です。
アフターサービスについて
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。それでも具合の悪い
ときは、お買い上げ店、またはテクニカルインフォメーションセンターに
ご相談ください。
保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書を
ご覧ください。
保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていた
だきます。
Français
Deutsch
Svenska