Pentax K 200 D Operating Guide (lt)

Download
Sveikiname jus, ásigijus šá PENTAX x skaitmeniná fotoaparat¹. 
Kad galëtumëte efektyviausiai išnaudoti visas šio fotoaparato funkcijas ir ypatybes, 
pirmiausia ádëmiai perskaitykite naudojimo instrukcijø knygelæ. Išsaugokite ši¹ knygelæ 
ateièiai, kad ji visuomet galëtø tapti jums pagalbos instrumentu.
Objektyvai, kurie gali bûti naudojami su šiuo fotoaparatu
Su šiuo fotoaparatu gali bûti naudojami DA, D FA ir FA J objektyvai ir objektyvai, kuriø diafragmos 
nustatymo žiede yra s (Auto) padëtis.
Norint naudoti kitus objektyvus arba priedus, žiûrëkite 45 psl. ir 230 psl.
Informacija, susijusi su autoriø teisëmis
Nuotraukos, nufotografuotos x skaitmeniniu fotoaparatu, turi bûti skirtos tik asmeniniam 
naudojimuisi. Sutinkamai su nuostatomis, išdëstytomis Autoriø teisiø akte, šias nuotraukas kitais 
tikslais galima naudoti tik turint atskir¹ leidim¹. Pabrëžtina, kad net ir fotografuojant asmeniniam 
naudojimuisi skirtas nuotraukas, kai kuriasi atvejais gali bûti tam tikrø apribojimø; pavyzdžiui, 
fotografuojant ávairius pristatymus, pramonës ámones ir pan. Nuotraukos, fotografuojamos tikslu 
ágyti autoriø teises, turi bûti naudojamos, nepažeidžiant nuostatø, išdëstytø Autoriø teisiø akte, todël 
tam taip pat turi bûti skiriamas dëmesys.
Informacija, susijusi su prekiniais ženklais
PENTAX ir smc PENTAX yra PENTAX Corporation prekiniai ženklai.
 SD logotipas ir SDHC logotipas yra prekiniai ženklai.
Šiame gaminyje yra pritaikyta DNG technologija, kuri pagaminta pagal Adobe Systems 
Incorporated licencij¹.
DNG logotipas yra bet kuris registruotas prekinis ženklas arba Adobe Systems Incorporated 
registruotas prekinis ženklas Jungtinëse Amerikos Valstijose ir/arba kitose šalyse.
Visi kiti logotipai arba produktø pavadinimai yra prekiniai ženklai arba jø atitinkamø kompanijø 
registruoti prekiniai ženklai.
Skaitmeninio fotoaparato vartotojui
• Fotoaparatu naudojantis vietose, kur yra stipraus elektromagnetinio lauko šaltiniø, egzistuoja 
tikimybë, kad árašyti vaizdai gali bûti ištrinti arba gali sutrikti fotoaparato funkcionavimas.
• Skystøjø kristalø ekranas yra pagamintas naudojant itin tikslias technologijas. Nors efektyviø 
ekrano vaizdo elementø yra 99.99% arba daugiau, taèiau net ir tai nepašalina tikimybës, 
kad iki 0.01% ekrano vaizdo elementø gali nešviesti arba šviesti tada, kai jie šviesti neturëtø. 
Bet kokiu atveju tai nedaro jokios átakos árašomø vaizdø kokybei.
Šis skaitmeninis fotoaparatas palaiko PRINT Image Matching III versij¹. PRINT Image Matching – 
tai terminas spausdinimo komandos, naudojamos antraštëse vaizdo failø, sukuriamø skaitmeniniu 
fotoaparatu. Joje yra pateikiama informacija apie spalvines nuostatas bei vaizdo parametrus. 
Kai kuriø funkcijø nebus galima suaktyvinti naudojantis spausdintuvais, kurie nëra suderinami 
su PRINT Image Matching III standartu.
Autoriø teisës 2001 Seiko Epson Corporation. Visos teisës yra apsaugotos.
PRINT Image Matching yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
PRINT Image Matching logotipas yra Seiko Epson Corporation prekës ženklas.
Suderinamumas su PictBridge standart¹ palaikanèiu spausdintuvu
PictBridge ypatybë suteikia galimybæ vartotojui fotoaparat¹ sujungti su spausdintuvu ir tiesiogiai 
atspausdinti nuotraukas naudojant unifikuot¹ standart¹. Vaizdai bus atspausdinti tiesiogiai iš 
fotoaparato, naudojant kelias paprastas operacijas.
• Egzistuoja galimybë, kad šioje knygelëje naudojamos iliustracijos ir vaizdai gali skirtis nuo tikrojo 
vaizdo ekrane.
e_kb445.book  Page 0  Wednesday, February 27, 2008  4:04 PM