Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
Pateicamies, ka esat iegâdâjies PENTAX digitâlo fotokameru.
Pirms fotokameras izmantošanas lûdzam izlasît šo lietošanas pamâcîbu, 
lai iepazîtos ar visâm fotokameras iezîmçm un funkcijâm. Glabâjiet šo lietošanas 
pamâcîbu pieejamâ vietâ, jo ar tâs palîdzîbu iespçjams atklât visas fotokameras 
iespçjas.
Par autortiesîbâm
Attçlus, kas uzòemti izmantojot PENTAX digitâlo fotokameru personiskâm vai citâm 
vajadzîbâm, nedrîkst izmantot bez autora atïaujas saskaòâ ar autortiesîbâm, kas izklâstîtas 
Autortiesîbu aktâ. Òemiet vçrâ šos ierobežojumus pat gadîjumos, ja personiskâm 
vajadzîbâm uzòemtie attçli tiek izmantoti prezentâcijâs vai cita veida demonstrâcijâs. 
Arî attçlus, kuri jau aizsargâti ar autortiesîbâm, nedrîkst izmantot neievçrojot autortiesîbas, 
kas izklâstîtas Autortiesîbu aktâ.
Fotokameras lietotâjiem
• Izmantojot fotokameru netâlu no ierîcçm, kuras izdala spçcîgu elektromagnçtisko 
starojumu, vai magnçtisko lauku ietekmç ierakstîtie dati var tikt izdzçsti vai fotokamera 
var nedarboties pareizi.
• Displeja šíidro kristâlu panelis izgatavots, izmantojot augstas precizitâtes tehnoloìijas. 
Lai gan darbojošos pikseïu lîmenis ir 99.99% vai augstâks, òemiet vçrâ, ka no tiem 0.01% 
vai mazâk var neizgaismoties, vai izgaismoties nevietâ. Taèu šâds efekts neattiecas 
uz ierakstîtajiem attçliem.
Par preèu zîmçm
• PENTAX, Optio un smc PENTAX ir PENTAX Corporation preèu zîmes.
• SDHC Logo 
 ir preèu zîme.
• Visas citas fabrikas markas vai zîmoli ir attiecîgo kompâniju preèu zîmes vai reìistrçtas 
preèu zîmes.
Šis produkts atbilst PRINT Image Matching III. PRINT Image Matching digitâlo fotokameru, 
printeru un programmatûras iespçjas ïauj fotogrâfiem radît attçlu, kas precîzi atbilst 
vajadzîbâm. Dažas funkcijas nav pieejamas printeriem, kas nav savietojami ar PRINT Image 
Matching III.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Visas tiesîbas ir rezervçtas.
PRINT Image Matching ir Seiko Epson Corporation tirdzniecîbas preèu zîme. PRINT Image 
Matching logo ir Seiko Epson Corporation tirdzniecîbas preèu zîme.
Red Eye software © 2003-2006 FotoNation Inc. Face Tracker software © 2005-2006 
FotoNation Inc. In Camera Red Eye – aizsargâts ar U.S. izsniegtu patentu Nr. 6,407,777 
un 7,042,505. Citi patenti pašreiz tiek kârtoti.
• Ilustrâcijas un monitora displeja ekrâns šajâ lietošanas pamâcîbâ var atšíirties no îstâ 
produkta.
• Šajâ lietošanas pamâcîbâ gan SD, gan SDHC atmiòas kartes tiek dçvçtas par SD atmiòas 
kartçm.
e_kb466.book  Page 0  Friday, February 29, 2008  2:47 PM