Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
9
Šî lietošanas pamâcîba sastâv no sekojošâm nodaïâm.
1 Darba uzsâkšana ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Šajâ nodaïâ izskaidroti pirmie veicamie soïi no fotokameras iegâdes lîdz fotoattçlu uzòemšanas 
uzsâkšanai. Izlasiet to un sekojiet norâdîjumiem.
2 Âtrais starts ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Šajâ nodaïâ izklâstîts visvienkâršâkais fotoattçlu uzòemšanas un aplûkošanas veids. 
Izmantojiet to, ja vçlaties uzsâkt fotoattçlu uzòemšanu nekavçjoties.
3 Pamatoperâcijas–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Šajâ nodaïâ izskaidrota parastâko operâciju veikšanas procedûra, taustiòu funkcijas un izvçlòu 
izmantošanas iespçjas. Sîkâku informâciju meklçjiet atbilstošajâs nodaïâs: “Fotoattçlu uzòemšana”, 
“Skaòas ierakstîšana un atskaòošana”, “Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana” un “Iestatîjumi”.
4 Fotoattçlu uzòemšana ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Šajâ nodaïâ izklâstîti dažâdi fotoattçlu uzòemšanas veidi un atbilstošo funkciju iestatîšanas 
iespçjas, ieskaitot to, kâ izmantot Uzòemšanas režîma logu, lai izvçlçtos situâcijai visatbilstošâko 
uzòemšanas režîmu.
5 Audio ierakstîšana un atskaòošana –––––––––––––––––––––––––––––––
Šajâ nodaïâ izskaidrots, kâ veikt skaòas ierakstu vai pievienot skaòas ierakstu fotoattçlam, 
un kâ atskaòot šos skaòas ierakstus.
6 Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana ––––––––––––––––––––––––––––––––
Šajâ nodaïâ izskaidrots, kâ aplûkot attçlus fotokamerâ vai TV ekrânâ, kâ tos dzçst, 
mainît tiem lielumu un izgriezt, kâ arî kâ izdrukât attçlus savienojot tieši ar printeri.
7 Iestatîjumi ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Šajâ nodaïâ izklâstîts, kâ iestatîts citas ar kameru saistîtas funkcijas.
8 Pielikums ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Šajâ nodaïâ izklâstîtas kïûmju paziòojumu nozîmes, kas atainojas monitorâ, un ko šâdos 
gadîjumos darît.
Zemâk izskaidrota lietošanas pamâcîbâ izmantoto simbolu nozîme
.
Lietošanas pamâcîbas saturs
1
norâda atbilstošâs operâcijas apraksta lapaspusi.
norâda noderîgu informâciju.
norâda svarîgus drošîbas pasâkumus, kurus nepieciešams ievçrot 
fotokameras izmantošanas laikâ.
1
3
2
4
5
6
7
8
e_kb466.book  Page 9  Friday, February 29, 2008  2:47 PM