Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
99
Fotoattçlu uzòemšana
4
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai mainîtu kvalitâtes lîmeòa iestatîjumu.
Ekrânâ atainojas izvçlçtâ kvalitâtes lîmeòa 
uzòemamo kadru skaits.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Kvalitâtes lîmeòa iestatîjums saglabâjas pat izslçdzot fotokameru.
“Attçlu izmçrs un kvalitâte” 
1
25. lpp.
Rec.Mode
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
MENU
Cancel
OK
OK
AUTO 800
109
images
e_kb466.book  Page 99  Friday, February 29, 2008  2:47 PM