Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
100
Fotoattçlu uzòemšana
4
Uzòemšanas vietas apgaismojuma apstâkïi ietekmç kopçjo fotoattçlu krâsu toni. 
Iestatiet baltâs krâsas balansu, lai objekta krâsas atveidotos dabiskâk.
White Balance (Baltâs krâsas balanss)
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos 
[White Balance] (Baltâs krâsas balanss).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras Baltâs krâsas balansa iestatîšanas logs.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai mainîtu iestatîjumu.
Baltâs krâsas balansa iestatîšana
F
Auto
Fotokamera automâtiski iestata Baltâs krâsas balansu.
G
Daylight 
(Dienasgaisma)
Izmantojiet šo režîmu uzòemot fotoattçlus ârpus telpâm saules 
gaismâ.
H
Shade (Çna)
Izmantojiet šo režîmu uzòemot fotoattçlus ârpus telpâm çnâ.
I
Tungsten Light 
(Volframa gaisma)
Izmantojiet šo režîmu uzòemot fotoattçlus iekštelpu vai volframa 
lampu apgaismojumâ.
J
Fluorescent Light 
(Fluorescçjošais 
apgaismojums)
Izmantojiet šo režîmu uzòemot fotoattçlus fluorescçjošâ 
apgaismojumâ.
K
Manual 
(Manuâlais režîms)
Iestatiet baltâs krâsas balansu manuâli. Izmantojiet šo režîmu, 
lai krâsas atveidotos daudz dabiskâk, vai gadîjumos ar dažâdiem 
gaismas avotiem.
Uzstâdiet citu baltâs krâsas balansu, ja jûs neapmierina uzòemto attçlu krâsu 
balanss ar baltâs krâsas balansa iestatîjumu uz AWB (Auto).
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
White Balance
AWB
AWB Auto
Auto
OK
OK
AWB Auto
OK
OK
MENU
Cancel
Cancel
e_kb466.book  Page 100  Friday, February 29, 2008  2:47 PM