Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
101
Fotoattçlu uzòemšana
4
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Lai iestatîtu baltâs krâsas balansu, novietojiet fotokamera priekšâ baltu papîra 
lapu.
1
Baltâs krâsas balansa logâ izvçlieties 
K
 (Manual (Manuâlais režîms)).
2
Pavçrsiet fotokameras objektîvu pret 
baltu lapu vai lîdzîgu materiâlu tâ, 
lai tas aizpildîtu visu ekrâna centrâ 
esošo râmi.
3
Nospiediet Zaïo taustiòu.
Baltais balanss ir automâtiski iestatîts [Complete] (Pabeigts) atainojas displejâ.
4
Nospiediet taustiòu OK.
Tagad iestatîtie uzstâdîjumi ir saglabâti un ekrâns atgriežas uz [A Rec.Mode] 
(Ierakstîšanas režîms) izvçlni.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Saglabâjot “White Balance (Baltâs krâsas balanss)” 
1
122. lpp.
Manuâlâ iestatîšana
White Balance
AWB
AWB
OK
OK
AWB
OK
OK
MENU
Cancel
Cancel
Cancel
Adjust
Adjust
Adjust
e_kb466.book  Page 101  Friday, February 29, 2008  2:47 PM