Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
102
Fotoattçlu uzòemšana
4
Iestatiet autofokusçšanas diapazonu un fokusçšanas metodi.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), lai izvçlçtos [AF Setting] 
(AF iestatîjums).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras AF iestatîjumu logs.
Jûs varat mainît Auto fokusa diapazonu (Focusing Area (Fokusa diapazons)).
Focusing Area (Fokusa diapazons)
Autofokusa iestatîšana
Fokusçšanas diapazona mainîšana
J
Multi
Fotokamera veic mçrîšanu plašâ diapazonâ monitora centrâ 
(fokusçšanas diapazona robežâs) un fokusç tuvâko objektu.
K
Punktveida
Fotokamera veic mçrîšanu šaurâ monitora centrâlajâ daïâ 
(punktveida fokusçšanas diapazonâ) padarot vienkâršâku 
noteikta objekta nofokusçšanu.
Automâtiska AF 
izsekošana
Fotokamera turpina nostâdît fokusu uz kustîgu subjektu, 
kamçr jûs nospiežat daïçji eksponçšanas slçdzi.
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
AF Setting
Focusing Area
Focus Limiter
Aux.AF Light
MENU
e_kb466.book  Page 102  Friday, February 29, 2008  2:47 PM