Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
103
Fotoattçlu uzòemšana
4
4
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
5
Izmantojiet kursortaustiòu (23), lai mainîtu Fokusçšanas 
diapazonu.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Jûs varat ierobežot objektîva fokusa diapazonu, saskaòâ ar uzòemšanas 
nosacîjumiem.
Iestatot [Focus Limiter] (Fokusa ierobežotâjs) uz [O (On)] (Aktivizçts), objektîva 
fokusçšanas diapazons ir ierobežots lîdz garajam diapazonam normâlai 
fotografçšanai, un lîdz îsajam diapazonam makro fotografçšanai. 
Tas padara fokusçšanu âtrâku. 
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Focus Limiter] (Fokusa 
ierobežotâjs).
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [
O (On)/P (Off)].
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Fokusa diapazona iestatîjuma saglabâšana 
1
122. lpp.
Fokusa ierobežotâja iestatîšana
AF Setting
Focusing Area
Focus Limiter
Aux.AF Light
MENU
e_kb466.book  Page 103  Friday, February 29, 2008  2:47 PM