Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
104
Fotoattçlu uzòemšana
4
AF palîg gaisma ir piemçrota tad,kad jûs uzòemat tumšus subjektus. 
Tas palîdz jums fokusçt uz subjektu, ar nosacîjumiem ar nosacîjumu, 
ka auto fokuss nedarbojas kâ nâkas.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Aux.AF Light] (AF 
palîggaisma).
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [
O (On)/(Off)].
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Iestatot AF palîg gaismu
Šîs fotokameras AF palîggaisma atbilst 1. klases LED produkta drošîbas 
standartiem (IEC60825-1). Lûkojoties tieši AF palîggaismâ, nekâdas 
briesmas nepastâv. Taèu nelûkojieties AF palîggaismâ nelielâ attâlumâ, 
pretçjâ gadîjumâ jûs varat apžilbt.
Fotokamera neizstaro AF gaismu pie sekojošiem nosacîjumiem.
-  Videofragmenta režîmâ.
-  Ainavu režîmâ (AF palîg gaisma darbojas, ja AF palîggaismas iestatîjums 
ir “On” (aktivizçts)).
-  Ja fokusa režîms ir iestatîs uz Panorâmas Fokusu, bezgalîbu, 
vai Manuâlo fokusu. 
-  Ja fokusa lauks ir iestatîts uz Automâtisko AF meklçšanu. 
AF Setting
Focusing Area
Focus Limiter
Aux.AF Light
MENU
e_kb466.book  Page 104  Friday, February 29, 2008  2:47 PM