Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
105
Fotoattçlu uzòemšana
4
Jûs varat izvçlçties, kuru ekrâna daïu izmantot lai mçrîtu spilgtumu un noteiktu 
ekspozîciju.
AE Mçrîšanas režîmi
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Parâdâs [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) 
režîms.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [AE Metering] (AE mçrîšana).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai mainîtu AE mçrîšanas režîmu.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Iestatot Gaismas mçrîjumu režîmu uz noteiktu 
ekspozîciju
L
Multi-segmenta 
mçrîšana
Ekspozîcija ir noteikta pilnâ ekrânâ.
M
Centrâlais 
nozîmîgums
Ekspozîcija galvenokârt ir noteikta ekrâna centrâ.
N
Punktveida
Ekspozîcija ir noteikta tikai nelielâ laukumâ uz ekrâna centra.
Saglabâjot “AE Metering (AE Mçrîšana)” Režîmu 
1
122. lpp.
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
Rec.Mode
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
Auto
12
M
MENU
Cancel
OK
OK
e_kb466.book  Page 105  Friday, February 29, 2008  2:47 PM