Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
106
Fotoattçlu uzòemšana
4
Jûtîgums ir novçrtçjuma indikators, cik jûtîgs ir attçla sensors uz gaismu. 
Kâ novçrtçt lîdzîgi zemu jûtîgumu, un augstu novçrtçjumu lîdzîgi augtai jûtîbai. 
Jûtîgums var tikt uzstâdîts atbilstoši uzòemšanas situâcijâm.
Sensitivity (Jutîba)
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Sensitivity] (Jutîba).
Jutîbas iestatîšana
AUTO
AUTO 800 (64 - 800) ir izvçlçts kâ noklusçjums. (Digital SR režîmâ, 
AUTO 1600 (64 - 1600) ir izvçlçts, kâ noklusçjums.)
Jûs varat arî iestatît ISO Korekciju AUTO režîmâ uz 64 - 100, 64 - 200, 64 - 400, 
64 - 800 vai 64 - 1600. (Digitâlajâ SR režîmâ var izvçlçties arî 64 - 3200.)
64
Zemâkâ jûtîgumâ fotoattçli ir asâki un troksnis ir samazinâts, bet uzòemšanas 
âtrums bûs lçnâks pie tumšiem nosacîjumiem.
Augstâkâ jûtîgumâ, uzòemšanas âtrums bûs lielâks, bet pieaugs attçlu 
troksnis.
(Digitâlajâ SR režîmâ, arî 3200 ir atlasâms.)
100
200
400
800
1600
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
AUTO 800
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
e_kb466.book  Page 106  Friday, February 29, 2008  2:47 PM