Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
107
Fotoattçlu uzòemšana
4
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos Jûtîgumu.
Lai parâdîtu [1600] ([1600] un [3200] Digitâlajâ 
SR režîmâ) uz izvelkamâs izvçlnes nospiediet 
kursortaustiòu (3) kad [800] ir uzsvçrts.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
5
Izvçlieties [AUTO] un nospiediet 
kursortaustiòu (
5).
AUTO diapazona izvçles logâ atveras ISO 
korekcijas opcija.
6
Izmantojiet kursortaustiòus (2345
lai izvçlçtos diapazonu.
7
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Jutîbas iestatîjuma izvçle
Izvçloties jûtîgumu un ISO labojumu diapazonu
Saglabâjot “Sensitivity (Jutîba)” 
122. lpp.
• Jûtîgums Videofragmenta režîmam ir iestatîts uz Auto. Iestatîjumus nevar 
mainît.
• Pat ja jûs uzstâdât Jutîbu uz (Off) (deaktivizçts) Atmiòâ, izvçlçtais 
diapazons priekš ISO labojuma AUTO tiek saglabâts, kad fotokamera 
ir izslçgta. Izvçlçtais jûtîgums bûs saglabâts, kad jûs iestatîsiet Jutîbu 
uz (On) (aktivizçts) Atmiòâ.
Rec.Mode
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
Auto
10
M
MENU
Cancel
OK
OK
200
400
800
100
64
AUTO 800
Rec.Mode
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
Auto
10
M
MENU
Cancel
OK
OK
200
400
800
100
64
AUTO 800
ISO Correction in AUTO
ISO64-100
ISO64-200
Corrects sensitivity
automatically in the
range of ISO 64 to 800
MENU
Cancel
OK
OK
ISO64-400
ISO64-800
ISO64-1600
e_kb466.book  Page 107  Friday, February 29, 2008  2:47 PM