Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
108
Fotoattçlu uzòemšana
4
Kopçjais attçla spilgtums var tikt mainîts uzstâdot EV kompensâcijas mçrîjumu 
(attçla sensora saòemtâs gaismas apjoms) Tas automâtiski maina ekspozîciju, 
nosakot ar fotokameru kad jûs vçlaties uzstâdît attçla spilgtumu, lai piemçrotu 
savai gaumei.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [EV Compensation] 
(EV Kompensâcija).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45
lai mainîtu EV iestatîjumus.
+: Attçla spilgtinâšana (pâreksponçt)
-: Attçla aptumšošana (par maz spilgtuma).
EV iestatîjumu iespçjams izvçlçties robežâs 
no -2.0 EV lîdz +2.0 EV pa 1/3 EV soïiem.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Ekspozîcijas iestatîšana (EV kompensâcija)
Saglabâjot “EV Compensation (EV kompensâcija)” Vçrtîbu 
1
122. lpp.
Auto attçla režîmâ ekspozîcija tiek fiksçta uz ±0.0.
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
EV Compensation
Movie
±0.0
Digital Zoom
Instant Review
0.5sec
0.5sec
D-Range Comp.
One push PF
Off
e_kb466.book  Page 108  Friday, February 29, 2008  2:47 PM