Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
10
Îsa pamâcîba Fotokameras apgûšanai
Ja vçlaties apgût fotokameras darbîbu uzreiz pçc iegâdâšanâs 
 .... 
Izejiet cauri visâm pamatdarbîbâm sâkot ar sagatavošanos, attçlu uzòemšanu 
un aplûkošanu kâ parâdîts zemâk. (Darbošanâs norâdîjumiem, skatît iekavâs 
norâdîtâs lappuses.)
Pârbaudiet iesaiòojuma saturu. (12. lpp.)
Sagatavojiet fotokameru.
Pievienojiet siksniòu (15. lpp.)
Pieslçdziet fotokameru pie strâvas.
Uzlâdçjiet (17. lpp.) un ievietojiet akumulatoru. (16. lpp.)
Ievietojiet SD atmiòas karti. (23. lpp.)
Veiciet sâkotnçjos iestatîjumus. (28. lpp.-31. lpp.. lpp.)
Izmantosim pamatdarbîbas.
Ieslçdziet un izslçdziet fotokameru. (38. lpp.)
Uzòemiet attçlus. (32. lpp.-35. lpp.)
Aplûkojiet un izdzçsiet attçlus. (36. lpp.-37. lpp.)
Pârslçdziet fotokameru starp Uztveršanas un Aplûkošanas 
režîmiem. (55. lpp.)
Eksponçšanas 
slçdža izmantošanas 
apgûšana ir galvenais 
kvalitatîvu attçlu 
uzòemšanas 
noteikums.
Šis ir vienkâršâkais 
attçlu uzòemšanas 
veids.
Uzòemiet attçlus pamatrežîmâ. (62. lpp.-63. lpp.. lpp.)
e_kb466.book  Page 10  Friday, February 29, 2008  2:47 PM