Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
109
Fotoattçlu uzòemšana
4
Priekš videofragmentu uzòemšanas jûs varat izvçlçties ierakstâmos pikseïus 
un kvalitâtes lîmeni.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Movie] (Videofragments).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras Videofragmenta iestatîjumu izvçlne.
Jûs varat izvçlçties ierakstâmo pikseïu skaitu [640 (640×480)] vai [320 (320×240)]. 
Jo lielâks pikseïu skaits ir izvçlçts, jo lielâks faila izmçrs. Kâ arî faila izmçrs 
ir atkarîgs no izvçlçtâ kvalitâtes lîmeòa
Recorded Pixels (Ierakstîtie pikseïi)
Izvçloties iestatîjumus priekš videofragmentu 
uzòemšanas
Videofragmentu ierakstâmo pikseïu iestatîšana
640 (640×480)
Jûs varat VGA izmçrâ apskatît augstas kvalitâtes videofragmentus. 
Ierakstîšanas laiks bûs îsâks.
320 (320×240)
Faila izmçrs ir mazâks un ierakstîšanas laiks ir lielâks.
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
EV Compensation
Digital Zoom
Instant Review
0.5sec
0.5sec
±0.0
Movie
D-Range Comp.
One push PF
Off
MENU
Recorded Pixels
Quality Level
Movie SR
Movie
640
e_kb466.book  Page 109  Friday, February 29, 2008  2:47 PM