Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
110
Fotoattçlu uzòemšana
4
4
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Recorded Pixels] 
(Ierakstâmie pikseïi).
Parâdâs ierakstîšanas laiks prieks izvçlçtajiem 
ierakstîšanas pikseïiem.
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Jûs varat izvçlieties kvalitâtes lîmeni no [C(Best)] (Vislabâkais), 
[D(Better)] (Labâkais) un [E(Good)] (Labs). Jo vairâk E, jo skaidrâks 
parâdâs videofragments un lielâks faila izmçrs.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Quality Level] (Kvalitâtes 
lîmenis).
5
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
6
Izmantojiet kursortaustiòus (23
lai izvçlçtos vçlamo kvalitâtes lîmeni.
Parâdîsies ierakstîšanas laiks izvçlçtajam 
kvalitâtes lîmenim.
7
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
“Videofragmentu izmçrs un kvalitâte” 126. lpp.
Kvalitâtes Lîmeòa izvçle videofragmentiem
“Videofragmentu izmçrs un kvalitâte” 126. lpp.
Recorded Pixels
Quality Level
Movie SR
30fps
30fps
Movie
640
MENU
Cancel
OK
OK
640
320
00:11:51
Rec. time
MENU
Recorded Pixels
Quality Level
Movie SR
Movie
640
Recorded Pixels
Quality Level
Movie SR
Off
Movie
640
MENU
Cancel
OK
OK
00:11:51
Rec. time
e_kb466.book  Page 110  Friday, February 29, 2008  2:47 PM