Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
111
Fotoattçlu uzòemšana
4
Iestatot [Movie SR] (Videofragmentu SR) uz [O (On)] (Aktivizçts), tiek aktivizçta 
Videofragmentu Vibrâciju samazinâšanas funkcija. 
Tas automâtiski kompensç priekš attçliem miglainîbu, lai ïautu jums uzòemt 
plûstošu videofragmentu.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Movie SR] 
(Videofragmentu SR).
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [
O (On)] (Aktivizçts) 
vai [
P (Off)] (Deaktivizçts).
Fotokameras vibrâciju kompensçšana videofragmentu uzòemšanas laikâ 
(Movie SR)
Deaktivizçjiet Videofragmenta stabilizçšanas sistçmu, lai uzòemot 
videofragmentus izmantotu Digitâlo Zoom (digitâlo tâlummaiòu).
MENU
Recorded Pixels
Quality Level
Movie SR
Movie
640
e_kb466.book  Page 111  Friday, February 29, 2008  2:47 PM