Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
112
Fotoattçlu uzòemšana
4
Jûs varat izvçlçties Tûlîtçja Priekšskatîjuma laiku no [Off] (neataino), [0.5sec] 
(0.5sek), [1sec] (1sek), [2sec] (2sek), [3sec] (3sek) un [5sec] (5sek).
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Instant Review] (Tûlîtçjs 
Priekšskatîjums).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai mainîtu atainošanas laiku.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Tûlîtçja priekšskatîjuma laika iestatîšana
Tûlîtçjâ Priekšskatîjuma iestatîjums tiek saglabâts arî kad fotokamera tiek 
izslçgta.
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
EV Compensation
Movie
±0.0
Digital Zoom
Instant Review
0.5sec
0.5sec
D-Range Comp.
One push PF
Off
Rec.Mode
EV Compensation
Movie
Digital Zoom
Instant Review
D-Range Comp.
1sec
1sec
±0.0
MENU
Cancel
OK
OK
One push PF
1sec
0.5sec
Off
2sec
3sec
5sec
e_kb466.book  Page 112  Friday, February 29, 2008  2:47 PM