Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
113
Fotoattçlu uzòemšana
4
Jûs varat izvçlçties [D-Range Comp.] (D-Râdiusa kompozîcija) iestatîjumu 
(padarot tumšus attçlus spilgtâkus, tajâ pašâ laikâ saglabâjot ekspozîcijas lîmeni 
priekš visa attçla) no [Off] (Nav attçlošanas), [Weak] (Vâji), [Strong] (Stipri) un 
[Auto].
Kad ir aktivizçts, displejâ atainojas 
.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [D-Range Comp.] 
(D-Râdiusa kompozîcija).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai mainîtu iestatîjumu.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Iestatot D-Diapazona kompensâciju
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
EV Compensation
Movie
±0.0
Digital Zoom
Instant Review
0.5sec
0.5sec
D-Range Comp.
One push PF
Off
e_kb466.book  Page 113  Friday, February 29, 2008  2:47 PM