Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
114
Fotoattçlu uzòemšana
4
Jûs varat nospiest eksponçšanas taustiòu lîdz pašai lejai (vienîgais solis) 
nenospiežot daïçji taustiòu, lai saîsinâtu uzòemšanas aizkavi. Iestatiet “One push 
PF” [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnç un “on” (aktivizçts), lai lietotu 
viena spiediena funkciju.
Vien spiediena funkcija sniedz iespçju atlaist eksponçšanu îstajâ momentâ. 
Attçli tiek uzòemti izmantojot dziïâ asuma fokusçšanu (panoramçšanas fokuss).
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [One push PF] (Viena 
spiediena PF).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [
O (On (Aktivizçts))/
(Off (Deaktivizçts))].
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Viena spiediena funkcijas iestatîšana uz “on” (aktivizçts)
Viena spiediena funkcija darbojas tikai, kad Fokusa Režîms ir Standarta 
(Autofokuss) un Viena spiediena funkcija [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas 
režîms) izvçlnç ir iestatîta uz “On” (aktivizçts).
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
EV Compensation
Movie
±0.0
Digital Zoom
Instant Review
0.5sec
0.5sec
D-Range Comp.
One push PF
Off
e_kb466.book  Page 114  Friday, February 29, 2008  2:47 PM