Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
115
Fotoattçlu uzòemšana
4
Uz Zaïo taustiòu jûs varat nozîmçt vienu no sekojošajâm funkcijâm; 
[Green Mode] (Zaïais Režîms) (62. lpp.) un [Fn Setting] (FN taustiòa iestatîjums) 
(116. lpp.). Jûs varat aktivizçt funkciju, tikai nospiežot Zaïo taustiòu.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Spiediet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Green Button] 
(Zaïais taustiòš).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras Zaïâ taustiòa iestatîjuma ekrâns.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23) lai 
izvçlçtos funkciju, kuru vçlaties piešíirt.
5
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Zaïâ Taustiòa Iestatîšana
Funkcijas Piešíiršana (Zaïais Režîms)
Zaïais Režîms ir reìistrçts, kâ noklusçjams iestatîjums.
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
Rec.Mode
MENU
Memory
Green Button
Date Imprint
Contrast
Sharpness
Saturation
Exit
Green Button
MENU
Cancel
OK
OK
Green Mode
Fn Setting
D-Range Comp.
e_kb466.book  Page 115  Friday, February 29, 2008  2:47 PM