Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
116
Fotoattçlu uzòemšana
4
Jûs varat reìistrçt biežâk lietotâs funkcijas uz kursortaustiòiem. 
Izmantojot šo funkciju, jûs varat tieši iestatît funkcijas nospiežot 
uz kursortaustiòiem tveršanas režîmâ bez izvçlnes atvçršanas.
[Fn Setting] (FN taustiòa iestatîjums) izvçlnç, attçla režîmâ un videofragmenta 
režîmâ ir dažâdi iestatîjumi. Lai noformçtu [Fn Setting] (FN taustiòa iestatîjums) 
iestatîjumu Videofragmenta režîmam, nospiediet MENU taustiòu 
Videofragmenta režîmâ 1. Solî (aktivizçts) “on” 115. lapaspuse..
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Fn Setting] (FN taustiòa 
iestatîjums).
5
Nospiediet taustiòu OK.
Atveras Fn iestatîšanas logs
6
Izmantojiet kursortaustiòus (23) lai 
izvçlçtos taustiòu, kuru jûs vçlaties 
piešíirt funkcijai.
7
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Atveras izvelkamâ izvçlne.
8
Izmantojiet kursortaustiòus (23) lai 
izvçlçtos funkciju, kuru vçlaties piešíirt.
9
Nospiediet taustiòu OK.
10
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Biežâk Izmantojamo Funkciju Reìistrçšana (Fn Iestatîšana)
Funkcija tiek aktivizçta tikai, ja Fn Iestatîjums ir piešíirts Zaïajam taustiòam. 
Jûs varat piešíirt tikai vienu funkciju katram taustiòam.
+
+
Green Button
MENU
Cancel
OK
OK
EV Compensation
Quality Level
Recorded Pixels
D-Range Comp.
Green Mode
+
+
Fn Setting
D-Range Comp.
Green Button
MENU
Fn Setting
Recorded Pixels
EV Compensation
Quality Level
D-Range Comp.
+
+
+
+
Green Button
MENU
Cancel
OK
OK
+
+
+
+
Saturation
Contrast
Sharpness
D-Range Comp.
e_kb466.book  Page 116  Friday, February 29, 2008  2:47 PM