Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
117
Fotoattçlu uzòemšana
4
Sâkotnçjie iestatîjumi Fn Iestatîjumam
Funkcijas, kuras var reìistrçt Fn Iestatîjumâ
mierîga attçla režîms
Videofragmenta režîms
Sâkotnçjie iestatîjumi
(2) D-Range Comp. 
(D-Râdiusa kompozîcija)
(2) Movie SR 
(Videofragmentu SR)
(3) EV Compensation 
(EV kompensâcija)
(3) EV Compensation 
(EV kompensâcija)
(4) Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
(4) Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
(5) Quality Level 
(Kvalitâtes lîmenis)
(5) Quality Level 
(Kvalitâtes lîmenis)
mierîga attçla režîms
Videofragmenta režîms
Iestatîjumu vienums
Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
Recorded Pixels 
(Ierakstîtie pikseïi)
Quality Level 
(Kvalitâtes lîmenis)
Quality Level 
(Kvalitâtes lîmenis)
White Balance 
(Baltâs krâsas balanss)
Movie SR 
(Videofragmentu SR)
AE Metering 
(AE Mçrîšana)
White Balance 
(Baltâs krâsas balanss)
Sensitivity 
(Jutîba)
EV Compensation 
(EV kompensâcija)
EV Compensation 
(EV kompensâcija)
Sharpness 
(Asums)
D-Range Comp. 
(D-Râdiusa kompozîcija)
Saturation 
(Piesâtinâjums)
Sharpness 
(Asums)
Contrast 
(Kontrasts)
Saturation 
(Piesâtinâjums)
Contrast 
(Kontrasts)
e_kb466.book  Page 117  Friday, February 29, 2008  2:47 PM