Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
11
Izmantojiet Režîmu Paletes.
Izvçlieties ikonas Režîmu Paletçs. 
(49. lpp.-54. lpp.)
Attçlu uztveršanai izvçlieties režîmu.
Auto attçla režîms (64. lpp.)
Attçla režîmi (67. lpp.-76. lpp.)
Izmantojiet fotografçšanas funkcijas.
Taimeris(83. lpp.)
Tuvinâjums (89. lpp.)
Zibspuldze (94. lpp.)
Shake Reduction (58. lpp.)
Baudiet uzòemto attçlu aplûkošanas prieku.
Tâlummaiòas displejs, deviòu sîktçlu displejs, un kalendâra 
displejs (129. lpp.-136. lpp.)
Slîdrâde (137. lpp.)
Katrai Uztveršanas 
Režîmu funkcijas 
izmantojamîbai, 
skatît 196. lpp.
Sâkot izmantot fotokameras pamatoperâcijas, 
veiciet videofragmentu uzòemšanu, attçlu rediìçšanu, 
vai jûsu iecienîtâko attçlu drukâšanas darbîbas.
Izmantojiet izvçlnes.
Iestatiet izvçlnes opcijas. (44. lpp.-45. lpp.)
Izvçlieties attçliem nepieciešamo ierakstîto pikseïu skaitu 
un kvalitâtes lîmeni (96. lpp.-98. lpp.)
Vienkârši izvçloties 
ikonas, jûs varat aktivizçt 
vajadzîgos režîmus 
attçlu uzòemšanai vai 
rediìçšanai.
e_kb466.book  Page 11  Friday, February 29, 2008  2:47 PM