Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
119
Fotoattçlu uzòemšana
4
Iestatiet krâsu piesâtinâjumu.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Saturation] 
(Piesâtinâjums).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45
lai uzstâdîtu piesâtinâšanu.
-
: Piesâtinâšanas samazinâšana.
: Piesâtinâšanas paaugstinâšana.
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Iestatot Color Saturation
Piesâtinâjuma iestatîjums izslçdzot fotokameru tiek saglabâts.
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Memory
Green Button
Date Imprint
Contrast
Sharpness
Saturation
e_kb466.book  Page 119  Friday, February 29, 2008  2:47 PM