Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
121
Fotoattçlu uzòemšana
4
Iestatît datumu, kas izdrukâjas uz attçliem.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Date Imprint] (Datuma 
uzdrukâšana).
3
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai iestatîtu [
O (On (Aktivizçts)) /
(Off (Deaktivizçts))].
4
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
Uzstâdot Date Imprint
• Datuma Uzdrukas iestatîjums izslçdzot fotokameru tiek saglabâts.
• Ja Datuma uzdrukas funkcija ir aktivizçta, datums atainojas arî Tûlîtçjâ 
Priekšskatîjuma ekrânâ. 
• Izdrukâtais datums nevar tikt mainîts vai noòemts pçc attçla uzòemšanas. 
Rec.Mode
MENU
Exit
Recorded Pixels
Quality Level
White Balance
AF Setting
AE Metering
Sensitivity
AWB
12
M
AUTO 800
MENU
Eksponçšanas slçdzis
MENU taustiòš
Kursortaustiòš
Rec.Mode
MENU
Exit
Memory
Green Button
Date Imprint
Contrast
Sharpness
Saturation
e_kb466.book  Page 121  Friday, February 29, 2008  2:47 PM