Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
122
4
Fotoattçlu uzòemšana
Saglabâjot iestatîjumus
Pçc fotokameras izslçgšanas jûs varat saglabât izvçlnes iestatîjumus 
(Atmiòas funkcija).
Izvçloties [
O
 On] (Aktivizçts) lai saglabâtu iestatîjumu priekš izvçlnes opcijâm, 
pçc fotokameras izslçgšanas.
Izvçlieties [
P
 Off] (Deaktivizçts) lai atiestatîtu iestatîjumu priekš izvçlnes opcijâm 
uz noklusçjamu, pçc fotokameras izslçgšanas
Jûs varat iestatît [
O
 On] (Aktivizçts)vai [
P
 Off] (Deaktivizçts) uz katru izvçlnes 
opciju, kas uzskaitîta zemâk.
Izvçlnes opcijas Atmiòai
Saglabâjot Izvçlnes Opcijas (Atmiòa)
Opcija
Apraksts
Rûpnîcas 
iestatîjums
Face Priority 
(Sejas prioritâte)
Sejas atpazîšanas prioritâtes iestatîjums ir saglabâts.
O
Flash Mode 
(Zibspuldzes režîms)
Zibspuldzes iestatîjumi uz b tautiòu ir saglabâti.
O
Drive Mode 
(Fotografçšanas režîms)
Piedziòas režîma iestatîjums (gj, etc.) izvçlçts izmantojot 
kursortaustiòu (2) ir saglabâti.
P
Focus Mode 
(Fokusa režîms)
Fokusa režîma iestatîjumi uz q taustiòu ir saglabâti.
P
Zoom Position 
(Tâlummaiòas pozîcija)
Optiskâs tâlummaiòas pozîcijas iestatîjumi ir saglabâti 
uz Tâlummaiòas taustiòa.
P
MF Position (MF pozîcija) Manuâlâ fokusa pozîcija ir saglabâta.
P
White Balance 
(Baltâs krâsas balanss)
[White Balance] (Baltâs krâsas balanss) iestatîjums 
uz [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnes ir saglabâts.
P
AE Metering 
(AE Mçrîšana)
[AE Metering] (AE mçrîšana) iestatîjums uz [A Rec.Mode] 
(Ierakstîšanas režîms) izvçlnes ir saglabâts.
P
Sensitivity 
(Jutîba)
[Sensitivity] (Jutîba) iestatîjums uz [A Rec.Mode] 
(Ierakstîšanas režîms) izvçlnes ir saglabâts.
P
EV Compensation 
(EV kompensâcija)
[EV Compensation] (EV Kompensâcija) iestatîjums 
uz [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms) izvçlnes ir saglabâts.
P
Digital Zoom 
(Digitâlâ tâlummaiòa)
[Digital Zoom] (Digitâlâ tâlummaiòa) iestatîjums (On/Off) 
(aktivizçts/deaktivzçts) uz [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas 
režîms) izvçlnes ir saglabâts.
O
DISPLAY (DISPLEJS)
Uz LCD monitora attçlojas, režîms ir saglabâts.
P
File # 
(Fails #)
Faila numurs saglabâjas. Pat tad, ja tiek ievietota jauna 
SD atmiòas karte, nâkamajam failam tik piešíirts nâkamais 
tekošais numurs.
O
e_kb466.book  Page 122  Friday, February 29, 2008  2:47 PM