Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
123
Fotoattçlu uzòemšana
4
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet taustiòu MENU.
Displejâ atainojas [A Rec.Mode] (Ierakstîšanas režîms).
2
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos [Memory] (Atmiòa).
3
Nospiediet kursortaustiòu (5).
Uz ekrâna parâdâs izvçlnes vienums.
4
Izmantojiet kursortaustiòus (23), 
lai izvçlçtos vajadzîgo vienumu.
5
Izmantojiet kursortaustiòus (45), 
lai izvçlçtos [
O (On (Aktivizçts))/
(Off (Deaktivizçts))].
6
Nospiediet eksponçšanas slçdzi lîdz 
pusei.
Fotokamera ir sagatavota attçlu uzòemšanai.
• Tekošâ tâlummaiòas pozîcija Gudrajâ tâlummaiòâ vai Digitâlajâ 
Tâlummaiòâ netiks saglabâta pat tad, ja jûs Atmiòâ iestatîsiet 
Tâlummaiòas Stâvokli uz On (aktivizçts).
• Pat ja jûs Atmiòâ uzstâdât Jutîbu uz Off (deaktivizçts) Izvçlçtais diapazons 
priekš ISO labojuma AUTO tiek saglabâts, kad fotokamera ir izslçgta.
Rec.Mode
MENU
Exit
Date Imprint
Memory
Green Button
Sharpness
Saturation
Contrast
Memory
Face Priority
Drive Mode
Focus Mode
Zoom Position
MF Position
MENU
Cancel
OK
OK
Flash Mode
e_kb466.book  Page 123  Friday, February 29, 2008  2:47 PM