Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
124
5
Audio ierakstîšana un atskaòošana
Audio ierakstîšana un atskaòošana
Audio ierakstîšana 
(Balss ierakstîšanas režîms)
Veiciet audio ierakstîšanu. Ierakstam pieejamais laiks atainojas displejâ atkarîbâ 
no SD atmiòas kartç pieejamâs brîvâs vietas.
1
Uzòemšanas režîmâ nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (2345
lai izvçlçtos 
O (Voice Recording 
(Balss ieraksts)).
3
Nospiediet taustiòu OK.
Ierakstam pieejamais laiks atainojas displejâ.
1
Atlikušais ieraksta laiks
2
Ierakstîšanas laiks
4
Nospiediet eksponçšanas taustiòu.
Ieraksts tiek uzsâkts. Ieraksta laikâ mirgo pieejas 
lampiòa.
Ja eksponçšanas slçdzis tiek turçts nospiests 
ilgâk par vienu sekundi, ieraksts tiek turpinâts 
kamçr eksponçšanas slçdzis tiek turçts nospiests 
un tik pârtraukts to atlaižot.
Eksponçšanas slçdzis
Mikrofons
Power slçdzis
Voice Recording
OK
MENU
OK
Cancel
Start
Start
SHUTTER
Start
REC
01:30:22
01:30:22
01:30:22
00:00:00
00:00:00
00:00:00
1
2
e_kb466.book  Page 124  Friday, February 29, 2008  2:47 PM