Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
125
5
Audio ierakstîšana un atskaòošana
5
Nospiediet eksponçšanas taustiòu.
Ieraksts tiek pârtraukts. Ekrânâ atainojas pieejamais ierakstîšanas laiks.
6
Nospiediet kursortaustiòu (3), lai atvçrtu režîmu paleti 
un nomainîtu režîmu.
Aizveriet Balss ierakstîšanas režîmu.
• Audio fails tiek saglabâts WAVE monofoniskajâ formâtâ.
• Mikrofons izvietots fotokameras priekšpusç. Vçrsiet mikrofonu pret skaòas 
avotu, lai sasniegtu optimâlos rezultâtus.
• Ierakstîšanas laikâ nospiežot taustiòu MENU, iespçjams pievienot 
indeksu.
• Skaòas nepârtraukta ierakstîšana var turpinâties maksimâli 24 stundas vai 
tik ilgi, kamçr tiek aizpildîta SD atmiòas karte.
e_kb466.book  Page 125  Friday, February 29, 2008  2:47 PM