Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
126
5
Audio ierakstîšana un atskaòošana
Audio atskaòošana
Atskaòojiet Balss ierakstîšanas režîmâ ierakstîto audio ierakstu.
1
Nospiediet Q taustiòu Balss Ieraksta režîmâ.
2
Izmantojiet kursortaustiòus (45), lai izvçlçtos atskaòojamo 
ierakstu.
3
Nospiediet kursortaustiòu (2).
Atskaòošana tiek uzsâkta.
Kursortaustiòš (2)
: Atskaòošanas 
iepauzçšana. 
Nospiediet vçlreiz lai 
atjaunotu atskaòošanu.
Ja nav ierakstîtu indeksu:
Kursortaustiòš (4)
: Atskaòošanas 
patîšana atpakaï par 
piecâm sekundçm.
Kursortaustiòš (5)
: Atskaòošanas 
patîšana uz priekšu par piecâm sekundçm.
Ja ir ierakstîtu indeksu:
Kursortaustiòš (4)
: Tiek atsâkta atskaòošana no iepriekšçjâ indeksa.
Kursortaustiòš (5)
: Tiek uzsâkta atskaòošana no nâkamâ indeksa.
Tâlummaiòas slçdzis (x) : Skaïuma lîmeòa palielinâšana.
Tâlummaiòas slçdzis (w) : Skaïuma lîmeòa samazinâšana.
4
Nospiediet kursortaustiòu (
3
).
Atskaòošana tiek pârtraukta.
Kursortaustiòš
Tâlummaiòas slçdzis
Q taustiòš
100-0012
100-0012
100-0012
00:00:11
00:00:11
00:00:11
12:00
12:00
12:00
02/26/2008
02/26/2008
00:00:34
00:00:34
00:00:34
02/26/2008
Ieraksta garums
e_kb466.book  Page 126  Friday, February 29, 2008  2:47 PM