Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
127
5
Audio ierakstîšana un atskaòošana
Balss Ieraksta pievienošana
Jûs varat pievienot Balss ierakstu uzòemtajam attçlam
1
Iestatiet atskaòošanas režîmu un izmantojot kursortaustiòu 
(
45) izvçlçties attçlu, kuram jûs vçlaties pievienot balss 
ierakstu.
2
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atveras režîmu palete.
3
Izmantojiet kursortaustiòus 
(
2345), lai izvçlçtos 
 (Voice 
Memo (Balss ieraksts)).
4
Nospiediet taustiòu OK.
Sâkas ierakstîšana. Jû varat ierakstît lîdz pat 
30 sekundçm.
5
Nospiediet taustiòu OK.
Ieraksts tiek pârtraukts.
Balss ieraksta veikšana
• Ja attçlam ir pievienots balss ieraksts, ekrânâ atainojas 
U
 indikâcija.
• Balss ierakstu nedrîkst pievienot tiem attçliem, kuriem jau ir balss ieraksts. 
Izdzçsiet veco balss ierakstu un ierakstiet jaunu. (1p.140)
Balss ierakstu nav iespçjams pievienot aizsargâtiem (
Z
) attçliem.
Kursortaustiòš
OK taustiòš
Voice Memo
OK
MENU
OK
Cancel
e_kb466.book  Page 127  Friday, February 29, 2008  2:47 PM