Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
128
5
Audio ierakstîšana un atskaòošana
1
Aktivizçjiet Atskaòošanas režîmu 
un izmantojiet kursortaustiòus (
45), 
lai atlasîtu attçlu ar pievienotu balss 
ierakstu, kuru vçlaties atskaòot.
Ja U uz displeja parâdâs attçls, Balss 
ierakstîšana ir ierakstîjusies.
2
Nospiediet kursortaustiòu (2).
Atskaòošana tiek uzsâkta.
Tâlummaiòas slçdzis (x)
: Skaïuma lîmeòa palielinâšana.
Tâlummaiòas slçdzis (w)
: Skaïuma lîmeòa samazinâšana.
3
Nospiediet kursortaustiòu (3).
Atskaòošana tiek pârtraukta.
Balss ieraksta atskaòošana
“Tikai Balss ieraksta izdzçšana” 1p.140
Kursortaustiòš
Tâlummaiòas slçdzis
12:00
12:00
12:00
02/26/2008
02/26/2008
100-0010
100-0010
100-0010
02/26/2008
e_kb466.book  Page 128  Friday, February 29, 2008  2:47 PM