Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
12
Piederumi, kas atzîmçti ar zvaigznîti (
) iegâdâjami arî atsevišíi.
Akumulatora lâdçtâjs D-BC68 un maiòstrâvas vads netiek pârdoti atsevišíi un ir pieejami tikai 
kopâ ar akumulatora lâdçtâja komplektu K-BC68.
Sîkâkai informâcijai par papildus piederumiem, skatît “Papildus Piederumi” (198. lpp.).
Iesaiòojuma satura pârbaude
Fotokamera
Optio S12
Siksniòa
O-ST20 (
)
Programmatûra 
(CD-ROM)
S-SW80
AV kabelis
I-AVC7 (
)
USB kabelis
I-USB7 (
)
Litija jonu akumulators 
D-LI68 (
)
Akumulatora lâdçtâjs
D-BC68 (
)
Strâvas vads
Lietošanas pamâcîba
 (šî pamâcîba)
 
 
 
e_kb466.book  Page 12  Friday, February 29, 2008  2:47 PM