Pentax Optio S12 Operating Guide (lv)

Download
129
6
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Aplûkošana/Dzçšana/Rediìçšana
Attçlu aplûkošana
Jûs varat baudît attçlu atskaòošanu, kas sagllabâti SD atmiòas kartç, 
un iebûvçtajâ atmiòâ
Nospiediet Q taustiòu.
Kad fotokamerâ ir ievietota SD atmiòas karte
Displeja augšçjâ labajâ stûrî atainojas ?, un atainojas SD atmiòas kartç 
ierakstîtie attçli.
Kad fotokamerâ nav ievietota SD atmiòas karte
Displeja augšçjâ labajâ stûrî atainojas 
@
, un tiek atainoti iebûvçtajâ atmiòâ 
ierakstîtie attçli.
Attiecas uz “Fotoattçlu aplûkošana” (36. lpp.), vai “Iepriekšçjâ vai nâkamâ attçla 
aplûkošana” (36. lpp.) norâdîjumiem par attçlu aplûkošanu.
Jûs varat aplûkot lîdz pat astoòâm reizçm palielinâtu attçlus.
1
Aktivizçjiet Aplûkošanas režîmu 
un izmantojiet kursortaustiòus (
45), 
lai izvçlçtos palielinâšanai attçlu.
2
Nospiediet
x
/
y
 uz tâlummaiòas 
taustiòa.
Katru reizi nospiežot šo taustiòu, palielinâjums 
mainâs sekojoši: 1.3x, 2.0x, 2.6x, 4.0x, 5.3x, 8.0x. 
Izmantojiet palîgvedni ekrâna apakšçjâ kreisajâ 
stûrî, lai pârliecinâtos, kura attçla daïa redzama 
ekrânâ.
Kursortaustiòi (2345)
: Pavirza palielinâjumam nepieciešamo attçla daïu.
Tâlummaiòas taustiòš (x)
: Palielina attçlu.
Tâlummaiòas taustiòš (w) : Samazina attçlu.
Fotoattçlu aplûkošana
Tâlummaiòas displejs
Tâlummaiòas slçdzis
Kursortaustiòš
MENU taustiòš
Eksponçšanas slçdzis
Q taustiòš
2.0x
2.0x
2.0x
Palîgvednis
e_kb466.book  Page 129  Friday, February 29, 2008  2:47 PM